Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 20/04/2012 - 09:07
Đổi mới hoạt động tổ chức pháp chế trong cơ quan Nhà nước
Kiện toàn, đổi mới hoạt động tổ chức pháp chế trong cơ quan Nhà nước nhằm nâng cao vị trí, vai trò của các tổ chức pháp chế, hiệu lực, hiệu quả công tác pháp chế, góp phần bảo đảm việc thực hiện quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật. Mặc dù ngày càng được giao thêm nhiều việc nhưng đến nay hoạt động của các tổ chức pháp chế vẫn chưa được kiện toàn để đáp ứng yêu cầu đặt ra.

 

 Hoạt động pháp chế của các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh thường lồng ghép trong các hoạt động chuyên môn

 

Thực tế hiện nay, đội ngũ làm công tác pháp chế ít, chủ yếu là kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn pháp lý chưa cao. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh việc thành lập tổ chức pháp chế gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi cơ quan chuyên môn thành lập tổ chức pháp chế theo một mô hình khác nhau, có nơi thì bố trí cán bộ chuyên trách, có nơi chỉ là cán bộ kiêm nhiệm, thậm chí có nơi không bố trí được cán bộ làm công tác pháp chế vì thiếu biên chế, nhiều khi có biên chế lại không tìm được cán bộ thích hợp, đủ tiêu chuẩn.

Ông Nguyễn Hữu Tiệm, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường cho biết: Với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhiều lĩnh vực “nhạy cảm” như tài nguyên, đất đai, khoáng sản, môi trường… nên công tác pháp chế của đơn vị luôn được coi trọng. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao chúng tôi chủ động xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, xin ý kiến các ngành chức năng. Công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc. Tuy nhiên, hoạt động trên vẫn chưa có tổ chức độc lập, chủ yếu lồng ghép tại các phòng chuyên môn như đăng ký đất đai, tài nguyên môi trường, phòng thanh tra của Sở khiến cho hoạt động pháp chế thiếu tính chuyên nghiệp.

 Thực trạng được lý giải một phần là do chưa có chế độ, chính sách ưu đãi cho cán bộ làm công tác pháp chế, dẫn đến một số tổ chức pháp chế vốn đã thiếu cán bộ, thiếu lãnh đạo có kinh nghiệm lại càng thiếu hơn. Bên cạnh đó, một số cơ quan chuyên môn, DN nhà nước ở địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác pháp chế, bố trí cán bộ thực hiện công tác pháp chế còn mang tính hình thức, hiệu quả hoạt động chưa cao.

 

Điểu 9 của Nghị định 55/2011/NĐ- CP quy định  tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh bao gồm 14 đơn vị: Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Công thương; Sở NN và PTNT; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động- Thương binh &Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế. 

 

Theo quy định pháp luật hiện nay, ngoài công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức pháp chế trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn được giao thêm nhiều nhiệm vụ, quyền hạn mới như theo dõi thi hành pháp luật, trách nhiệm bồi thường của nhà nước, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tham gia các hoạt động tố tụng… Tổ chức pháp chế hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, quá lỏng lẻo. Theo Nghị định 55/2011/NĐ-CP (ngày 4-7-2011) của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy pháp chế quy định trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 25-8-2011 khi Nghị định chính thức có hiệu lực phải hoàn thành việc kiện toàn tổ chức pháp chế nhưng đến nay công tác này vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, chưa xây dựng được Đề án thành lập mới, củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế để đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Nhằm đảm bảo triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất và toàn bộ các quy định của Nghị định, đồng thời tạo sự chuyển biến cơ bản trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch kèm theo Quyết định số 149/QĐ-UBND (ngày 7-12-2011). Theo đó, tổ chức quán triệt Nghị định và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; nghiên cứu, tổ chức kiện toàn tổ chức pháp chế và nâng cao năng lực đội ngũ những người làm công tác pháp chế.

Theo ông Ngô Bá Tiến, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, một trong những đơn vị quy định thành lập tổ chức pháp chế kiến nghị: Điều khó khăn nhất hiện nay là thời gian kiện toàn tổ chức pháp chế không còn nhiều, việc bố trí cán bộ am hiểu luật pháp, có trình độ pháp lý cũng là một trong những vấn đề khó khăn cho các đơn vị, vì vậy đề nghị cơ quan chức năng cần sớm xây dựng “lộ trình” hiệu quả nhằm cụ thể hóa nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của mỗi cơ quan đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện. 

Bài, ảnh:Yến Minh
Top