Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 17/04/2012 - 09:23
Ra sức rèn luyện đạo đức cách mạng, phòng chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên
Nghị quyết hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong đánh giá thực trạng công tác xây dựng Đảng đã chỉ rõ:

“Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài... Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa, địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tuỳ tiện, vô nguyên tắc...”.

Trước thực trạng trên, để quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 lần này, vấn đề cần làm ngay và làm trước tiên là mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta phải ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tích cực phòng chống chủ nghĩa cá nhân ích kỷ theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây cũng là một trong những vấn đề trọng tâm, xuyên suốt, cấp bách nhất mà Hội nghị Trung ương 4 đã xác định. Bởi một khi đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng luôn được xây dựng vững vàng và mạnh mẽ sẽ là sức mạnh nội sinh của Đảng, sức mạnh nền tảng của mọi công việc cách mạng, đưa tới những thắng lợi vẻ vang.

Trước yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, trong bối cảnh luôn có những tác động của mặt trái kinh tế thị trường và sự chống phá của các thế lực thù địch đang làm băng hoại những giá trị đạo đức cách mạng và truyền thống quý báu của dân tộc, việc bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu cơ bản thường xuyên và cấp bách. Để thực hiện tốt yêu cầu đó, phải bằng sức mạnh tổng hợp với những nội dung và giải pháp toàn diện, đồng bộ, trong đó cần chú ý đến các vấn đề cơ bản sau:

Một là, tiến hành thường xuyên và nghiêm túc việc học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, nhân cách và phòng chống có hiệu quả chủ nghĩa cá nhân ích kỷ cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả, tạo niềm tin trong Đảng và trong nhân dân.

Hai là, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó biện pháp hàng đầu là đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, tự tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Việc tự phê bình và phê bình, phải chỉ rõ ưu, khuyết điểm và nguyên nhân; ra sức học tập và xây dựng kiểu mẫu tốt; kiên quyết đấu tranh sửa chữa khuyết điểm; thông qua tự phê bình và phê bình giúp nhau tiến bộ, tăng cường đoàn kết trong Đảng, nâng cao kỷ luật và uy tín của Đảng.

Ba là, tiến hành đồng bộ hệ thống kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên nhất là sự kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và sự giám sát của công luận đối với phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đặc biệt là những người có chức, có quyền. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của quần chúng tham gia ý kiến phê bình cán bộ, đảng viên, góp ý kiến vào việc xét khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bốn là, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, nhất là tổ chức cơ sở Đảng. Giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng, bộ máy Nhà nước những người không đủ tư cách đạo đức, loại bỏ những nhân tố đang làm mất uy tín, trở thành nguy cơ đe dọa Đảng cầm quyền. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng với tư cách là biểu hiện tập trung của sự suy thoái đạo đức, lối sống và chủ nghĩa cá nhân ích kỷ.

Năm là, đi đôi với việc rèn luyện đạo đức cách mạng phải kiên quyết đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân ích kỷ. Làm cho mọi người hiểu rõ chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù nguy hiểm mà mỗi người chúng ta phải luôn tỉnh táo đề phòng và kiên quyết tiêu diệt. Cần phân biệt rõ lợi ích cá nhân chính đáng với chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, đặt cái tôi lên trên hết, trước hết. Họ không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”.

Trong điều kiện Đảng cầm quyền lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, việc bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, phòng chống chủ nghĩa cá nhân ích kỷ là trách nhiệm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong điều kiện Đảng cầm quyền mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho mỗi chúng ta tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng để xứng đáng là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Chỉ có như vậy Đảng ta mới hoàn thành được sứ mệnh lịch sử của mình là Đảng cầm quyền, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Ths.Mai Văn Thanh
Top