Bao dien tu Bac Ninh

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'and `structure_id` < 1000000000000000000) and (item.language_id="1" or item' at line 11
query(

array (
 0 => '
			SELECT
				item.id,
				item.name,
				item.time,
				item.category_id				
			FROM
				item
				inner join category on item.category_id=category.id
				left outer join item_language on item.id=item_language.item_id
			WHERE
				item.id != 73640 and item.portal_id="#baobacninh" and item.status!="HIDE" and item.type="NEWS" and (`structure_id` >= and `structure_id` < 1000000000000000000)	
				and (item.language_id="1" or item.language_id=0)
        and item.id <73640
			ORDER BY
				item.position, item.id DESC
			LIMIT
				0,10
		',
)
) at packages/portal/includes/system/database.php:433,
fetch_all(
array (
 0 => '
			SELECT
				item.id,
				item.name,
				item.time,
				item.category_id				
			FROM
				item
				inner join category on item.category_id=category.id
				left outer join item_language on item.id=item_language.item_id
			WHERE
				item.id != 73640 and item.portal_id="#baobacninh" and item.status!="HIDE" and item.type="NEWS" and (`structure_id` >= and `structure_id` < 1000000000000000000)	
				and (item.language_id="1" or item.language_id=0)
        and item.id <73640
			ORDER BY
				item.position, item.id DESC
			LIMIT
				0,10
		',
)
) at packages/enterprises/packages/example/modules/ExampleNewsDetail/db.php:49,
get_item_related(
array (
 0 => ' and item.portal_id="#baobacninh" and item.status!="HIDE" and item.type="NEWS" and (`structure_id` >= and `structure_id` < 1000000000000000000)',
 1 => 73640,
 2 => '<',
)
) at packages/enterprises/packages/example/modules/ExampleNewsDetail/forms/list.php:23,
draw() at packages/portal/includes/portal/form.php:295,
on_draw() at packages/portal/includes/portal/module.php:54,
draw() at packages/portal/includes/portal/module.php:69,
on_draw() at cache/page_layouts/news_detail.portal=baobacninh.cache.php:472,
require_once(
array (
 0 => '/home/baobacninh/domains/baobacninh.com.vn/public_html/cache/page_layouts/news_detail.portal=baobacninh.cache.php',
)
) at packages/portal/includes/portal/portal.php:209,
run_page(
array (
 0 => 
 array (
  'id' => '13819',
  'package_id' => '249',
  'layout_id' => '0',
  'layout' => 'packages/enterprises/packages/example/layouts/example-two-column.php',
  'skin' => 'default',
  'help_id' => '0',
  'name' => 'news_detail',
  'title_1' => 'Trang chi tiết tin tức',
  'title_3' => '',
  'description_1' => '',
  'description_3' => '',
  'title_2' => '',
  'description_2' => '',
  'description' => '',
  'customer_id' => '0',
  'read_only' => '0',
  'show' => '1',
  'cachable' => '0',
  'cache_param' => '',
  'params' => 'portal=baobacninh',
  'site_map_show' => '1',
  'type' => 'CLIENT',
  'condition' => '',
  'is_use_sapi' => '0',
 ),
 1 => 'news_detail',
 2 => 'portal=baobacninh',
)
) at packages/portal/includes/portal/portal.php:118,
run() at index.php:94

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'and `structure_id` < 1000000000000000000) and (item.language_id="1" or item' at line 11
query(

array (
 0 => '
			SELECT
				item.id,
				item.name,
				item.time,
				item.category_id				
			FROM
				item
				inner join category on item.category_id=category.id
				left outer join item_language on item.id=item_language.item_id
			WHERE
				item.id != 73640 and item.portal_id="#baobacninh" and item.status!="HIDE" and item.type="NEWS" and (`structure_id` >= and `structure_id` < 1000000000000000000)	
				and (item.language_id="1" or item.language_id=0)
        and item.id >73640
			ORDER BY
				item.position, item.id DESC
			LIMIT
				0,10
		',
)
) at packages/portal/includes/system/database.php:433,
fetch_all(
array (
 0 => '
			SELECT
				item.id,
				item.name,
				item.time,
				item.category_id				
			FROM
				item
				inner join category on item.category_id=category.id
				left outer join item_language on item.id=item_language.item_id
			WHERE
				item.id != 73640 and item.portal_id="#baobacninh" and item.status!="HIDE" and item.type="NEWS" and (`structure_id` >= and `structure_id` < 1000000000000000000)	
				and (item.language_id="1" or item.language_id=0)
        and item.id >73640
			ORDER BY
				item.position, item.id DESC
			LIMIT
				0,10
		',
)
) at packages/enterprises/packages/example/modules/ExampleNewsDetail/db.php:49,
get_item_related(
array (
 0 => ' and item.portal_id="#baobacninh" and item.status!="HIDE" and item.type="NEWS" and (`structure_id` >= and `structure_id` < 1000000000000000000)',
 1 => 73640,
 2 => '>',
)
) at packages/enterprises/packages/example/modules/ExampleNewsDetail/forms/list.php:24,
draw() at packages/portal/includes/portal/form.php:295,
on_draw() at packages/portal/includes/portal/module.php:54,
draw() at packages/portal/includes/portal/module.php:69,
on_draw() at cache/page_layouts/news_detail.portal=baobacninh.cache.php:472,
require_once(
array (
 0 => '/home/baobacninh/domains/baobacninh.com.vn/public_html/cache/page_layouts/news_detail.portal=baobacninh.cache.php',
)
) at packages/portal/includes/portal/portal.php:209,
run_page(
array (
 0 => 
 array (
  'id' => '13819',
  'package_id' => '249',
  'layout_id' => '0',
  'layout' => 'packages/enterprises/packages/example/layouts/example-two-column.php',
  'skin' => 'default',
  'help_id' => '0',
  'name' => 'news_detail',
  'title_1' => 'Trang chi tiết tin tức',
  'title_3' => '',
  'description_1' => '',
  'description_3' => '',
  'title_2' => '',
  'description_2' => '',
  'description' => '',
  'customer_id' => '0',
  'read_only' => '0',
  'show' => '1',
  'cachable' => '0',
  'cache_param' => '',
  'params' => 'portal=baobacninh',
  'site_map_show' => '1',
  'type' => 'CLIENT',
  'condition' => '',
  'is_use_sapi' => '0',
 ),
 1 => 'news_detail',
 2 => 'portal=baobacninh',
)
) at packages/portal/includes/portal/portal.php:118,
run() at index.php:94
Thứ Tư, 11/04/2012 - 08:38
Tác phẩm “Tự chỉ trích” của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ vẫn đậm nét tính thời sự
Tại Hội nghị Trung ương Đảng tháng 3 năm 1938, đồng chí Nguyễn Văn Cừ được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Tại hội nghị này đồng chí đưa vấn đề lập Mặt trận dân chủ thống nhất Đông Dương (gọi tắt là Mặt trận Dân chủ), coi đó là nhiệm vụ trung tâm của Đảng trong giai đoạn mới.

Mặt trận dân chủ có nhiệm vụ: Liên hiệp các tầng lớp nhân dân và lực lượng cải cách dân chủ tiến bộ, không phân biệt giai cấp, đảng phái, tôn giáo, dân tộc… để chống phản động thuộc địa, chống phát xít, đòi tự do, cơm áo, hoà bình. Trung ương Đảng hoàn toàn tán thành chủ trương này và tích cực thực hiện, đưa phong trào đấu tranh của quần chúng tiến thêm một bước trong hai năm 1938 - 1939.

Những chủ trương sáng tạo nói trên được phân tích và phát triển trong tác phẩm “Tự chỉ trích” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ với bút danh Trí Cường, viết vào tháng 7-1939. “Tự chỉ trích” là tác phẩm phê bình sâu sắc của Trung ương Đảng về sự lãnh đạo của mình trong thời kỳ Mặt trận dân chủ, có tác dụng to lớn thúc đẩy sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 6 (tháng 11-1939) quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược “Bạo động làm cách mạng giải phóng dân tộc”, bước vào giai đoạn đấu tranh quyết liệt những năm tháng sau đó.

Những quan điểm, lời tâm huyết về “Tự phê bình và phê bình” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trong “Tự chỉ trích” đến nay vẫn còn mang tính thời sự sâu sắc, cần được vận dụng trong tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong các cơ quan, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) của Ban chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ viết “… Người Bôn-sê-vích chân chính phải biết trọng uy tín của Đảng, coi đó là cốt yếu, luôn làm cho nó tăng gia… Người đảng viên cộng sản chỉ biết lấy uy tín, danh dự chung của toàn Đảng làm danh dự của mình”; Đồng chí đã trình bày những nguyên tắc cơ bản về tự phê bình của Đảng, đồng thời vạch rõ những chính sách mặt trận của Đảng trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ, qua đó đấu tranh chống những nhận thức, tư tưởng sai trái để giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí của Đảng; đồng chí viết “Công khai, mạnh dạn, thành thực vạch những lỗi lầm của mình và tìm phương châm sửa chữa, chống những xu hướng thoạt đầu thỏa hiệp, như thế không làm yếu Đảng mà làm cho Đảng được thống nhất mạnh mẽ”.

Theo những nguyên tắc trong xây dựng Đảng Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ cho rằng “Bao giờ sự chỉ trích cũng là tự chỉ trích Bôn-sê-vích, nghĩa là huấn luyện quần chúng và giúp đảng viên tự huấn luyện để làm tăng uy tín và ảnh hưởng của Đảng, để cho Đảng được càng thống nhất và củng cố để đưa phong trào phát triển lên, đưa cách mạng tới thắng lợi; chớ không phải đặt cá nhân mình lên trên Đảng, đem ý kiến riêng, dù cho đúng , đối chọi với Đảng, vin vào một vài khuyết điểm mà mạt sát Đảng, phá hoại ảnh hưởng của Đảng, gieo mối hoài nghi, lộn xộn trong quần chúng, gây mầm bè phái, chia rẽ trong hàng ngũ Đảng”.

Đồng chí khẳng định: Sự chỉ trích của người cách mạng phải là để tìm tòi những lỗi lầm của mình, nghiên cứu phương pháp để sửa đổi, để tiến lên và “phải đứng về lợi ích công cuộc của dân chúng mà chỉ trích những khuyết điểm, những chỗ lừng chừng hoặc hèn nhát để đẩy phong trào phát triển rộng rãi hơn”. Về vấn đề phê bình lẫn nhau Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ nhấn mạnh: Mỗi đảng viên có quyền tự do thảo luận, tự do chỉ trích miễn là sự thảo thuận luôn theo tinh thần Bôn-sê-vích, không làm giảm uy tín của Đảng…

Tác phẩm “Tự chỉ trích” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã khẳng định đồng chí là một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, linh hoạt, sáng tạo và tuyệt đối trung thành với nguyên tắc Đảng. Trong lời kết của “Tự chỉ trích” đồng chí đã để lại một kinh nghiệm hết sức quý báu cho Đảng “Chúng ta đã phải chiến thắng những xu hướng sai lầm trong hàng ngũ, xu hướng “tả khuynh”, cô độc nó muốn làm Đảng co bé, rút hẹp bởi biệt phái, cách xa quần chúng và xu hướng thảo hiệp “hữu khuynh”, lung lay trước tình hình nghiêm trọng nhãng quên hoặc che lấp sự tuyên truyền của Chủ nghĩa Mác-Lê nin, lăm le rời bỏ nguyên tắc cách mệnh. “Tự chỉ trích” là một tác phẩm có giá trị tổng kết những kinh nghiệm của Đảng trong thời kỳ Mặt trận dân chủ, đóng góp vào kho tàng lý luận của Đảng, là sự vận dụng sáng tạo nguyên tắc chỉ đạo chiến lược của chủ nghĩa Mác-Lê nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Hiện nay, việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần “Tự chỉ trích” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ và nhất là theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được Đảng ta vận dụng trong tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) và đây cũng là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

(Các đoạn trích trong bài viết được trích từ tác phẩm “Tự chỉ trích”do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tái xuất bản tháng 4.2007).

Nguyễn Công Hảo
Top