Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 11/04/2012 - 08:34
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương xử lý một số vấn đề sau Kết luận Thanh tra kinh tế - xã hội huyện Quế Võ năm 2011
LTS: Ngày 3 tháng 4, Ban Thường Vụ Tỉnh uỷ ban hành Kết luận số 40-KL/TU về chủ trương xử lý một số vấn đề sau Kết luận Thanh tra kinh tế-xã hội của huyện Quế Võ năm 2011, Báo Bắc Ninh đăng toàn văn kết luận:

Hội nghị Ban Thường Vụ Tỉnh uỷ họp ngày 3 tháng 4 năm 2012 đã thảo luận và nhất trí với báo cáo kết luận Thanh tra của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc Thanh tra kinh tế - xã hội huyện Quế Võ năm 2011 (báo cáo số 422/KL-UBND, ngày 15-3-2012 của UBND tỉnh):

Trong nhiều năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Quế Võ đã có nhiều cố gắng, phát huy lợi thế, huy động nội lực, tranh thủ sự giúp đỡ của tỉnh, tạo được sự chuyển biến tích cực, toàn diện, sâu sắc về kinh tế-xã hội và có những đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của toàn tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm, cấp uỷ, chính quyền các cấp, các cơ quan tham mưu và một số cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện có những khuyết điểm, vi phạm theo kết luận Thanh tra về các lĩnh vực: Đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản và công tác cán bộ.

Các khuyết điểm, vi phạm trên, có những vấn đề đã được cảnh báo trước, có những lĩnh vực như đất đai, vi phạm kéo dài nhiều năm, có hệ thống, phổ biến từ thôn đến xã, liên quan đến trách nhiệm của tập thể, của cá nhân cả ở cấp lãnh đạo, cấp tham mưu và cấp chính quyền cơ sở. Các đồng chí Thường trực Huyện uỷ đương nhiệm, tuy ở mức độ khác nhau nhưng đều có khuyết điểm, vi phạm thuộc trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành, có vấn đề vi phạm nghiêm trọng.

Trước tình hình trên, để khắc phục những vấn đề sau Thanh tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong lãnh đạo, quản lý điều hành hiện tại và để triển khai kịp thời Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) đối với Đảng bộ huyện Quế Võ theo Kế hoạch của Tỉnh uỷ. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chủ trương xử lý như sau:

1- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định: Về công tác tổ chức đối với các đồng chí Thường trực Huyện uỷ Quế Võ: Đồng chí Bí thư Huyện uỷ cho nghỉ chờ giải quyết chế độ; điều động đồng chí Phó Bí thư Thường trực, đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhận nhiệm vụ khác để kiện toàn bộ máy lãnh đạo huyện Quế Võ. Việc xử lý kỷ luật được thực hiện theo đúng quy định, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

2- Phân công, điều động đồng chí Nguyễn Xuân Thu-Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về Huyện uỷ Quế Võ công tác, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ và giữ chức Bí thư Huyện uỷ huyện Quế Võ, nhiệm kỳ 2010-2015. Giao đồng chí Nguyễn Xuân Thu nghiên cứu, đề xuất, kiện toàn bộ máy lãnh đạo huyện Quế Võ và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, quyết định.

3- Phải quy rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm trong từng lĩnh vực: Đất đai, quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và công tác cán bộ theo Kết luận Thanh tra để xử lý kỷ luật chính xác, đúng quy định. Khi thi hành kỷ luật phải căn cứ vào nội dung, mức độ, tính chất, tác hại và nguyên nhân vi phạm mà xem xét, quyết định hình thức kỷ luật cho phù hợp.

4- Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh, các cơ quan chuyên môn của huyện triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị sau Thanh tra; thi hành kỷ luật hành chính đối với tập thể và cá nhân có liên quan theo đúng quy định.

5- Giao Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng và các cơ quan liên quan theo chức năng, trên cơ sở Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quy trình xử lý kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng và đảng viên có liên quan và theo đúng quy định, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

6- Với các vi phạm có dấu hiệu hình sự cần làm rõ, nếu vượt quá thẩm quyền thẩm tra xác minh của cơ quan thanh tra thì đề xuất chuyển sang điều tra để kết luận và xử lý theo quy định của pháp luật.

Giao Văn phòng Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các Ban Đảng, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra, quán triệt thực hiện kết luận này và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Top