Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 13/03/2012 - 11:13
Vai trò của Hội phụ nữ trong công tác tuyên truyền
Để góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khoẻ, tri thức kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu, trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh luôn coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái.

Các cấp Hội trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt chú trọng đến các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em trên các lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục đào tạo, hôn nhân gia đình, chăm sóc sức khoẻ, phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, môi trường...

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, hàng năm các cấp Hội chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, gắn công tác tuyên truyền của Hội với những sự kiện lớn của đất nước, kết hợp tuyên truyền giáo dục thường xuyên với việc tổ chức các chiến dich vu seo truyền thông... nhằm đảm bảo vừa tuyên truyền giáo dục trên bề rộng, vừa tập trung được theo chiều sâu. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân các sự kiện lớn của đất nước, của Hội nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng, ngày Quốc khánh 2-9, Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam... được tổ chức, triển khai ở 100% các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh nhưng đã mang sắc thái mới với sự mở rộng nội dung và đối tượng tuyên truyền.

Đặc biệt các tầng lớp phụ nữ đã tích cực tham gia vào các cuộc ủng hộ, quyên góp xây dựng tôn tạo các di tích lịch sử, văn hoá, tượng đài tôn vinh truyền thống anh hùng của phụ nữ Việt Nam, Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo... Nội dung tuyên truyền phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và ngành dọc. Hình thức tuyên truyền đa dạng trên hệ thống thông tin đại chúng, sân khấu hoá tại địa bàn dân cư, trang bị tài liệu, sách báo, thông tin phụ nữ... có tác dụng lớn trong việc giáo dục và nâng cao nhận thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống cho phụ nữ, trẻ em gái góp phần tích cực xây dựng người phụ nữ mới thời kỳ CNH - HĐH và hội nhập Quốc tế.

Trong nhiệm kỳ qua đã có hàng trăm ngàn lượt phụ nữ, trẻ em được tham gia các lớp đào tạo, hướng dẫn chuyển giao khoa học công nghệ, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ trẻ em, dân số KHHGĐ, phòng chống dịch, TNXH, HIV/AIDS, bảo vệ môi trường và nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội... Mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên, báo cáo viên thường xuyên được quan tâm xây dựng và phát triển đến tận thôn, khu phố là tiền đề vững chắc để công tác tuyên truyền, giáo dục đi vào cuộc sống của phụ nữ.

Các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh luôn vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác vận động phụ nữ, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, chủ động nắm bắt, phản ánh diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ về những vấn đề bất cập trong thực hiện chính sách, đời sống, lao động, việc làm... và đưa ra các giải pháp xử lý kịp thời không để xảy ra tình trạng bất ổn lớn trong nhân dân.

Để góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp phụ nữ trong thực hiện các chủ trương của Đảng, luật pháp chính sách của Nhà nước, các cấp Hội đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào một số chính sách, luật pháp có ý nghĩa chiến lược về công tác phụ nữ, cán bộ nữ và bình đẳng giới. Chủ động phối kết hợp với các ban, ngành chức năng tổ chức hàng nghìn lớp tập huấn, nói chuyện chuyên đề, trợ giúp pháp lý, mít tinh, gặp mặt, hội thi, hội thảo, sinh hoạt hội viên... về các nội dung liên quan đến Nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Cư trú... thu hút trên 1 triệu lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham dự. Điển hình như Hội phụ nữ thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, Quế Võ.

Công tác giáo dục, nâng cao năng lực, trình độ cho phụ nữ nhiệm kỳ này có nhiều sáng tạo, đổi mới. Bên cạnh các hoạt động truyền thông theo chuyên đề, biểu dương điển hình tiên tiến, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh xây dựng phóng sự ”Phụ nữ Bắc Ninh làm theo lời Bác”, chuyên trang, chuyên mục phản ánh hoạt động của các cấp Hội, gương cá nhân, tập thể phụ nữ điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế  - văn hóa - chính trị - xã hội... thì chất lượng công tác tuyên truyền  thông qua các Đề án lớn của Hội bước đầu được triển khai thực hiện.

Hội LHPN các cấp đã  chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp thành lập Ban chỉ đạo thực hiện 3 đề án của Thủ tướng Chính phủ do đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND làm trưởng ban, các đồng chí lãnh đạo một số ngành liên quan là thành viên. Tiểu đề án 1 ”Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước” do Hội LHPN tỉnh chủ trì và chọn xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành: xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn làm điểm, các huyện, thị, thành phố chọn 1 cơ sở làm điểm trước khi nhân ra diện rộng nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, giữ gìn, phát huy đạo đức truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc. Vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội ngày càng được khẳng định.

Công tác tuyên truyền đã góp phần khẳng định vai trò, sự đóng góp của phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới giúp cho việc thông tin hai chiều giữa Hội cấp trên và cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần định hướng và điều chỉnh dư luận xã hội.

Minh Nguyệt
Top