Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 24/02/2012 - 10:50
Nâng cao tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, vấn đề mấu chốt trong công tác xây dựng Đảng
Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đã trải qua 82 năm xây dựng, trưởng thành. Vượt qua bao gian lao, thử thách Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện công việc đổi mới xây dựng nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh. Nhân dân ta luôn một lòng theo Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Đảng vì dân gắn bó mật thiết với nhân dân đã trở thành truyền thống tốt đẹp, tạo nên sức mạnh vĩ đại, đó là sức mạnh Việt Nam.

Tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam, tự hào về các thế hệ cán bộ, đảng viên đã ra sức phấn đấu rèn luyện và có những đóng góp công sức cho sự thành công của cách mạng nước ta. Tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên đã kết thành truyền thống, bản chất tốt đẹp của Đảng ta, xứng đáng là hạt nhân quan trọng trong phong trào quần chúng. Song hiện nay trong thời kỳ hội nhập thế giới, mặt trái của kinh tế thị trường tác động đã làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống mà biểu hiện cụ thể là những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, cục bộ, bè phái, cơ hội, thực dụng... đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Trước tình hình đó, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay đã chỉ rõ 3 vấn đề lớn phải thực hiện, trong đó nhấn mạnh "Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp..." đây được coi là vấn đề trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất.

Để thực hiện có hiệu quả vấn đề này, mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc thực hiện điều lệ Đảng và những quy định đảng viên không được làm; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; nâng cao tính tiền phong gương mẫu; cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp, xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm, kỷ luật, đồng thời gắn công tác xây dựng Đảng với việc làm theo gương Bác Hồ một cách thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc phát hiện, phản ánh những vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến cán bộ, đảng viên để có biện pháp xử lý kịp thời.

Mỗi cán bộ, đảng viên tốt thì góp phần làm cho tổ chức Đảng vững mạnh. Nâng cao tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là vấn đề mấu chốt trong xây dựng Đảng hiện nay.

 

Trường Sinh
Top