Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 10/02/2012 - 08:42
Nói đi đôi với làm - Phẩm chất cách mạng quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên
Khi đánh giá về đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng trong tình hình hiện nay, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đã nhận định: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…”.
bệnh khó chữa nhất, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Nói và làm là hai mặt không thể tách biệt nhau, là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá phẩm chất và năng lực của người cán bộ, đảng viên. Trên thực tế, nói tới cán bộ của Đảng không ít người đã nghĩ: chỉ cần có “khiếu” nói, có khả năng diễn thuyết tốt là có thể làm được. Chính vì vậy, trên diễn đàn, trong cuộc họp, người ta cố gắng chuẩn bị chu đáo để làm sao nói cho hay, cho có sức thuyết phục, còn trong thực tiễn cuộc sống, công tác cũng như trong sinh hoạt người ta lại ít chú ý, thậm chí nhiều khi nói một đằng, làm một nẻo. Có những cán bộ, đảng viên có chức, có quyền luôn hô hào đoàn kết, kỷ luật, liêm khiết, nhưng trong thực tiễn lãnh đạo, quản lý lại định kiến, cục bộ địa phương, tư túi cá nhân. Như vậy, nói chưa đi đôi với làm; là làm mất uy tín, giảm niềm tin của quần chúng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Mở đầu bài viết nổi tiếng: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” ngày 3-2-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Muốn để dân hiểu, dân tin và làm theo, mỗi đảng viên phải thực sự là tấm gương sáng, mẫu mực trên mọi lĩnh vực. Chính bằng hành động, việc làm cụ thể, sự nêu gương của họ sẽ thuyết phục, quy tụ, tổ chức được mọi người chung quanh thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Có thể nói, phẩm chất cách mạng có sức thuyết phục nhất của người cán bộ, đảng viên hiện nay là tấm gương, là hành vi gương mẫu của mỗi người.

Nói đi đôi với làm là cả nói và làm đều phải đúng chính sách, pháp luật, phải có sáng tạo. Đường lối của Đảng chỉ có ý nghĩa khi đường lối ấy thấm sâu vào quần chúng nhân dân, biến sức mạnh tinh thần thành sức mạnh vật chất để cải tạo xã hội. Muốn vậy, yêu cầu đầu tiên đối với mỗi cán bộ, đảng viên là phải quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng để làm cơ sở cho hành động trong thực tiễn. Lâu nay, ở nhiều chỗ, nhiều nơi vẫn còn hiện tượng cán bộ nói đường lối, chủ trương của Đảng thì đúng nhưng khi tổ chức thực hiện lại mắc sai lầm, khuyết điểm. Có hai nguyên nhân của tình trạng này là: thứ nhất, quán triệt nghị quyết không kỹ, nên tổ chức thực hiện sai; Thứ hai, nghị quyết đúng, nhận thức đúng, nhưng cố tình thực hiện không đầy đủ, không tích cực, không sáng tạo. Tựu trung lại, vấn đề cốt lõi ở đây là một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên nói không đi đôi với làm, nói và làm chưa đúng đường lối của Đảng.

Nước ta đang tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa-hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh. Trong bối cảnh quốc tế, trong nước hiện nay cơ hội và thách thức đan xen, kẻ thù luôn rắp tâm chống phá nhiều mặt...; để mục tiêu đó trở thành hiện thực, hơn lúc nào hết, càng phải nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Để thực sự nói đi đôi với làm trở thành một trong những phẩm chất quan trọng hàng đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay, cần thực hiện tốt một số việc sau đây:

Các tổ chức cần quy định rõ trách nhiệm cá nhân, lấy tự phê bình và phê bình làm vũ khí sắc bén trong sinh hoạt tư tưởng của từng tổ chức. Phải có cơ chế để quần chúng giám sát, kiểm tra thường xuyên công việc của cán bộ một cách thiết thực, không hình thức; đồng thời, phải có các điều luật bảo vệ quần chúng khi họ phát hiện, tố cáo các việc làm sai trái của cán bộ. Người lãnh đạo phải thật sự chân thành lắng nghe ý kiến của cấp dưới và công dân, tránh thành kiến.

Cán bộ, đảng viên phải thật sự gương mẫu từ trong Đảng tới quần chúng và từ trên xuống dưới, nói phải đi đôi với làm. Cần khắc phục hiện tượng xử lý sai phạm không rõ ràng, bao che, không công minh, xử lý nội bộ để hợp thức hóa sai lầm, khuyết điểm cho một tổ chức hay cá nhân nào đó, gây mất lòng tin của quần chúng. Ban Bí thư đã quy định 19 điều cán bộ, đảng viên không được làm. Đây là những quy định hết sức cần thiết giúp ngăn ngừa những sai phạm của cán bộ, đảng viên, đồng thời đó cũng chính là những tiêu chí để đánh giá phẩm chất và năng lực của họ, giúp cho cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả nói đi đôi với làm, nói và làm đúng đường lối, chính sách, pháp luật.

Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường xuyên chú ý, đề cao và nhân điển hình những tập thể và cá nhân mẫu mực (đặc biệt là cán bộ, đảng viên có chức có quyền) trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Mỗi người, từ người đứng đầu Nhà nước cho đến người dân bình thường cũng đều luôn luôn phải xem việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như “cơm ăn”, “nước uống”, như “rửa mặt” hàng ngày.

Từ nhận thức đúng đến hành động đúng là có một khoảng cách lớn. Người cán bộ hiện nay (đặc biệt cán bộ lãnh đạo) phải có bản lĩnh chính trị vững vàng và phẩm chất cách mạng cao mới có thể chuyển nhanh từ nhận thức sang hành động, phải có ý thức thật sự nghiêm túc mới thực hiện được thường xuyên nói đi đôi với làm. Các tổ chức Đảng, Nhà nước, đoàn thể và mọi người phải theo dõi, giúp đỡ để mỗi cán bộ, đảng viên đều thực hiện đúng nói đi đôi với làm, không thể nói hay, làm dở.

Trần Minh Chiến
Top