Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 08/02/2012 - 10:14
Kết quả việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh bước đầu đã được cấp ủy Đảng các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Sau hội nghị quán triệt của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch số 08- KH/TU ngày 7-9-2011 thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW và Kế hoạch số 08- KH/TU đến cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh vào ngày 13-9-2011, gắn với triển khai quán triệt đẩy mạnh thực hiện quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tân gia và lễ hội; xác định rõ việc chỉ đạo trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan thường trực.

Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có Hướng dẫn cấp ủy các cấp triển khai thực hiện về bộ máy quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc cấp ủy các cấp về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đến nay cấp tỉnh, 12/12 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và 100% các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã thực hiện xong việc phân công nhiệm vụ trong cấp ủy chỉ đạo việc thực hiện, thành lập Bộ phận giúp việc cấp ủy, ban hành quy chế và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Việc tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu các nhiệm vụ của Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03- KH/TW của Ban Bí thư ở cấp huyện thực hiện xong trong tháng 9/2011 và triển khai đến 100% các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong tháng 10/2011 gắn với tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND17 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định một số điều về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh; đây cũng là vấn đề trong dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh còn băn khoăn trong một số năm qua.

Trên cơ sở triển khai thực hiện Kế hoạch số 08- KH/TU cấp ủy Đảng các cấp đã chỉ đạo bổ sung nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ hàng tháng đều có nội dung đánh giá việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên; đưa thành một tiêu chuẩn bình xét, phân loại đảng viên năm 2011. Các địa phương, đơn vị ngoài việc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, còn chọn một số việc còn băn khoăn, bức xúc trong dư luận để giải quyết, khắc phục.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; Báo Bắc Ninh, Đài PT- TH tỉnh, Đài phát thanh cấp huyện và Đài truyền thanh cơ sở tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội thi báo cáo viên năm 2011 từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo đều có nội dung báo cáo về những kết quả việc thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các đơn vị, địa phương; nhiều báo cáo viên lựa chọn chủ đề này báo cáo từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, qua đó tạo sự phong phú đối với công tác tuyên truyền về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến đông đảo quần chúng nhân dân.

Tuy nhiên trong thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Việc quán triệt mục đích, ý nghĩa và các nội dung của Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị còn triển khai chậm; đối với cấp cơ sở còn một số chi bộ, đảng bộ thực hiện chưa sâu sắc, còn có biểu hiện hình thức làm lướt. Các hướng dẫn chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cấp huyện còn chậm, vì vậy việc triển khai, thực hiện ở cấp cơ sở còn lúng túng. Công tác tuyên truyền có thời điểm chưa thường xuyên, nhất là việc tuyên truyền nêu gương các điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc chọn các công việc còn băn khoăn, bức xúc ở cấp huyện và cơ sở để giải quyết chưa được nhiều…

Phát huy các kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2012 Tỉnh ủy đã có chủ trương chỉ đạo: Cấp ủy các cấp tiếp tục xác định rõ mục đích, yêu  cầu của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường công tác chỉ đạo đẩy mạnh có chiều sâu, thiết thực việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý thức tự giác trong toàn Đảng và xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Rà soát, bổ sung xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; chú trọng việc xây dựng các tiêu chí chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Tiếp tục tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị và học tập liên hệ tác phẩm “Đường cách mệnh” của Bác; mỗi tháng các chi bộ chọn từ 1 đến 2 nội dung đưa vào sinh hoạt, liên hệ việc thực hiện của chi bộ và cán bộ, đảng viên…

 Tin tưởng năm 2012 việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai có chiều sâu từ cấp cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo phong trào thi đua thiết thực của cán bộ, đảng viên rèn luyện đạo đức lối sống, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái đạo đực hiện nay; được coi là giải pháp hàng đầu của nhóm các giải pháp về công tác giáo dục tư tưởng trong việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”.

Nguyễn Công Hảo
Top