Trong công cuộc đổi mới, Nhà nước thực hiện nhiều loại công cụ khác nhau để điều tiết nền kinh tế như: tài chính; luật pháp; chính sách thuế; quỹ dự trữ quốc gia (DTQG)... trong đó quỹ DTQG là một trong những công cụ hữu hiệu của Nhà nước đáp ứng các nhu cầu cấp bách, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường.

" /> Dự trữ quốc gia - Góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 07/09/2011 - 08:58
Dự trữ quốc gia - Góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế
 

Trong công cuộc đổi mới, Nhà nước thực hiện nhiều loại công cụ khác nhau để điều tiết nền kinh tế như: tài chính; luật pháp; chính sách thuế; quỹ dự trữ quốc gia (DTQG)... trong đó quỹ DTQG là một trong những công cụ hữu hiệu của Nhà nước đáp ứng các nhu cầu cấp bách, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường.

Chính phủ có quan điểm cụ thể trong “Chiến lược phát triển DTQG đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”: Hoạt động DTQG không vì mục tiêu lợi nhuận, có vai trò quan trọng trong việc phát triển bền vững, bảo đảm ổn định chính trị, kinh tế - xã hội. Chiến lược phát triển quỹ DTQG là yêu cầu khách quan, bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước, trong bất kỳ thời điểm nào cũng phải được duy trì và đủ khả năng khắc phục đáp ứng những khó khăn, hậu quả bất lợi cho nền kinh tế. Cơ cấu danh mục hàng DTQG đáp ứng yêu cầu cấp thiết mang tính chiến lược thiết yếu của đất nước. Hàng năm tăng mức dự trữ các mặt hàng phù hợp với yêu cầu của tình hình mới, đồng thời tăng tỷ lệ dự trữ bằng tiền để chủ động xử lý những trường hợp đột xuất, khẩn cấp. Quỹ (DTQG) được quản lý tập trung thống nhất dưới sự điều hành của Chính phủ, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đổi mới, hoàn thiện phương thức quản lý theo kịp xu thế tiến bộ của khoa học công nghệ và thực sự là công cụ hữu hiệu điều tiết vĩ mô nền kinh tế.

Để DTQG thực sự là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô trước hết cần đổi mới cơ chế nhập, xuất các mặt hàng dự trữ. Thực hiện theo nguyên tắc nhập trước, xuất sau, mua theo giá trần, phương thức đấu thầu rộng rãi, bán theo giá sàn, hình thức đấu giá (trường hợp không tổ chức đấu thầu, đấu giá có quy định riêng của cấp có thẩm quyền). Bảo đảm an toàn hàng hoá dự trữ nhà nước sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Chính phủ giao, góp phần thúc đẩy sản xuất, ổn định thị trường.

Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao, Tổng cục Dự trữ Nhà nước phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch và chỉ đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực triển khai thực hiện. Để thực hiện công tác nhập, xuất được tốt hơn cần phải xây dựng hệ thống văn bản, áp dụng phương thức mua, bán phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu của kinh tế thị trường. Xây dựng kế hoạch nhập, xuất những mặt hàng quan trọng, thiết yếu theo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Cải cách thủ tục hành chính về xuất cấp không thu tiền, cứu trợ, viện trợ. Rút ngắn thời gian bảo quản, thường xuyên xuất luân phiên đổi hàng. Làm tốt công tác dự báo để xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về công tác nhập, xuất phù hợp và hiệu quả hơn.

Hiện nay, hệ thống kho dự trữ Nhà nước thường phân tán, nhỏ lẻ, không đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu của công nghệ bảo quản hiện đại, bố trí chưa phù hợp với điều kiện của đất nước. Vấn đề đặt ra là cần thực hiện quy hoạch tổng thể hệ thống kho tàng dự trữ nhà nước đến năm 2020 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quy hoạch và đầu tư xây dựng hệ thống kho dự trữ nhà nước phải đồng bộ hiện đại được bố trí theo ngành, vùng, tuyến chiến lược phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của vùng lãnh thổ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá công tác bảo quản và quản lý hàng dự trữ nhà nước. Chất lượng công tác bảo quản cần chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quản lý nhà nước. Từng bước xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy trình quy phạm bảo quản phù hợp với công nghệ bảo quản mới và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khiếu Thị Hương

 

Top