66 năm một chặng đường vẻ vang, cùng với nỗ lực, tâm huyết của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, ngành Tư pháp Việt Nam nói chung và Tư pháp Bắc Ninh nói riêng đã không ngừng lớn mạnh, có những bước phát triển mọi mặt trên các lĩnh vực công tác.

" /> Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 25/08/2011 - 07:51
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
 

66 năm một chặng đường vẻ vang, cùng với nỗ lực, tâm huyết của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, ngành Tư pháp Việt Nam nói chung và Tư pháp Bắc Ninh nói riêng đã không ngừng lớn mạnh, có những bước phát triển mọi mặt trên các lĩnh vực công tác.

Công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục nâng cao chất lượng; công tác tuyên truyền, trợ giúp pháp lý được quan tâm, chú trọng; kịp thời triển khai các nhiệm vụ mới phát sinh (theo dõi thi hành pháp luật; thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước); đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động công chứng, bán đấu giá tài sản; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm... Tuy nhiên, điểm nổi bật đáng ghi nhận là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển mới về mọi phương diện, góp phần lành mạnh hóa xã hội, là cơ sở quan trọng cho việc xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tập trung phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh quá trình hội nhập và giao lưu, phát triển kinh tế quốc tế .

Những năm gần đây, vai trò của công tác tuyên truyền PBGDPL trong đời sống xã hội ngày càng được khẳng định và nâng cao. Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9-12-2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân đã khẳng định: “PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng”.  

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác PBGDPL, với tư cách cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL tỉnh,  Sở Tư pháp đã tham mưu cho Hội đồng triển khai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ. Hội đồng đã chỉ đạo sát việc thực hiện PBGDPL tại các ngành và các địa phương trong tỉnh. Hội đồng đề ra kế hoạch phối hợp công tác PBGDPL và kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL hàng năm, kế hoạch và hướng dẫn thực hiện các Chương trình PBGDPL của Chính phủ.

Thời gian qua, các Chương trình, Đề án về PBGDPL của Chính phủ đã và đang được triển khai, thực hiện tốt: Chương trình 212 về PBGDPL và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005-2010; Chương trình PBGDPL giai đoạn 2008-2012; Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015. Một khối lượng lớn văn bản pháp luật đã được truyền tải đến nhân dân, góp phần thiết thực vào việc nâng cao nhận thức pháp luật, từng bước hình thành ý thức chấp hành pháp luật cho người dân.

Năm 2010, Sở Tư pháp tổ chức tổng kết việc triển khai Đề án IV Chương trình 212: Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn, tham mưu cho Ban chỉ đạo Chương trình 212 tổng kết Chương trình, đồng thời triển khai nhiều hoạt động chính của Đề án II Chương trình PBGDPL giai đoạn 2008-2012: “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước”. Thông qua các hoạt động trên, qua thực tiễn, công tác tuyên truyền PBGDPL đã lớn mạnh trên cả hai phương diện nhân lực và kết quả hoạt động.

Trên cơ sở khảo sát chất lượng nguồn nhân lực PBGDPL trong tỉnh, Sở Tư pháp đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho các đối tượng làm công tác PBGDPL. Các hoạt động tập huấn, với nội dung sát thực, phù hợp với đối tượng tập huấn, tài liệu tập huấn được biên soạn công phu đã thực sự góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực PBGDPL của tỉnh.

Thực hiện Đề án IV Chương trình 212: “Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn” đã rèn luyện và nâng cao khả năng tổ chức các hoạt động PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật cho cán bộ tư pháp cấp xã -  những người đóng vai trò chủ lực trong việc tham mưu cho UBND cấp xã tổ chức các hội nghị tuyên truyền pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong việc nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng pháp luật của cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Trong thời gian tới, Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền PBGDPL. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong công tác phổ biến giáo dục, pháp luật. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức kinh tế thực hiện công tác PBGDPL, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04 ngày 13-4-2011 của UBND tỉnh về tổ chức ngày pháp luật trong tỉnh, bảo đảm mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều được phổ biến kịp thời, đầy đủ đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của toàn thể cán bộ và nhân dân trong tỉnh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Nguyễn Đức Trực

Top