Nhằm góp phần nâng cao chất lượng quán triệt, học tập và đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, bắt đầu từ số báo này, Báo Bắc Ninh mở chuyên mục “Tìm hiểu một số nội dung trong văn kiện Đại hội XI của Đảng”. Báo Bắc Ninh trân trọng mời quý bạn đọc, cộng tác viên viết bài tham gia chuyên mục.

" /> Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 18/05/2011 - 10:02
Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị
 

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng quán triệt, học tập và đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, bắt đầu từ số báo này, Báo Bắc Ninh mở chuyên mục “Tìm hiểu một số nội dung trong văn kiện Đại hội XI của Đảng”. Báo Bắc Ninh trân trọng mời quý bạn đọc, cộng tác viên viết bài tham gia chuyên mục.

Đ, những yếu kém vốn có của nền kinh tế, sự chống phá của các thế lực thù địch, nhưng trực tiếp và quyết định nhất vẫn là nguyên nhân chủ quan: Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu; nhận thức trên nhiều vấn đề cụ thể của công cuộc đổi mới còn hạn chế, thiếu thống nhất… Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước trên một số lĩnh vực và một số vấn đề lớn chưa tập trung, kiên quyết, dứt điểm; kỷ luật, kỷ cương không nghiêm. Tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Năng lực, phẩm chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn bất cập”.

Từ thực tiễn phong phú và những thành tựu đạt được qua 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo. Xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn cách mạng Việt Nam. Báo cáo chính trị tại Đại hội XI khẳng định: “Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới bảo đảm cho dân tộc ta có độc lập tự do thực sự, đất nước phát triển phồn vinh, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc”.

Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Đại hội XI của Đảng khẳng định: Phải tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, với chất lượng và hiệu quả cao hơn. Đặc biệt chú trọng xử lý và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn, trong đó giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị là một trong 8 mối quan hệ lớn, có vị trí đặc biệt quan trọng trong đường lối đổi mới toàn diện của Đảng ta trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Đảng ta đã xác định yêu cầu và nội dung đổi mới chính trị là: Đổi mới đồng bộ, phù hợp về kinh tế và chính trị vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đổi mới chính trị phải đồng bộ với đổi mới kinh tế theo lộ trình thích hợp, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đây là một trong 3 đột phá chiến lược, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mở rộng dân chủ trong Đảng và trong xã hội gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương để thúc đẩy đổi mới toàn diện và phát huy sức mạnh tổ hợp của toàn dân tộc. Lấy việc thực hiện mục tiêu này làm tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá hiệu quả của quá trình đổi mới và phát triển.

Hồng Minh

 

 

1- Văn kiện Đại hội VIII, trang 71

2- Văn kiện Đại hội XI, trang 158

3- Văn kiện Đại hội XI, trang 164, 165

Top