Năm 2006, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Đảng uỷ khối tổ chức khảo sát tình hình cán bộ, công chức với nhiều nội dung, trong đó có điều tra xã hội học về công tác giáo dục tư tưởng của cán bộ, đảng viên ở cơ sở và Hội thảo khoa học, ra Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở tổ chức cơ sở đảng” có 5 mục tiêu và 8 giải pháp thực hiện.

" /> Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận, xây dựng cơ quan vững mạnh
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 04/08/2010 - 08:57
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận, xây dựng cơ quan vững mạnh
 

Năm 2006, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Đảng uỷ khối tổ chức khảo sát tình hình cán bộ, công chức với nhiều nội dung, trong đó có điều tra xã hội học về công tác giáo dục tư tưởng của cán bộ, đảng viên ở cơ sở và Hội thảo khoa học, ra Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở tổ chức cơ sở đảng” có 5 mục tiêu và 8 giải pháp thực hiện.

Trong những năm vừa qua, Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đã nhận thức đúng và đầy đủ vị trí, vai trò, thường xuyên quan tâm, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh được các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện có hiệu quả, cụ thể là: công tác triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước có đổi mới, kịp thời; việc nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội được quan tâm hơn, từ 2006 mỗi tổ chức cơ sở Đảng có một đồng chí cấp uỷ làm công tác tư tưởng, công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm có kế hoạch rõ ràng; thực hiện theo quy định quy trình đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ; giải quyết kịp thời những băn khoăn vướng mắc của cán bộ, đảng viên, kết quả chất lượng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước, năm 2008 có 259 đảng viên, năm 2009 có 284 đảng viên, 6 tháng đầu năm 2010 có 297 đảng viên. Có được kết quả trên có thể nói, công tác tư tưởng đã có tác động quan trọng thúc đẩy cán bộ, đảng viên ngày càng hoàn thiện về mọi mặt, tạo sự đồng thuận cao. Cấp uỷ, chính quyền cơ quan, đơn vị, luôn gương mẫu về mọi mặt, thực hiện nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế cơ quan; chính sách, pháp luật của Nhà nước; những quy định của Đảng; thực hiện “nói” đi đôi với “làm” để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo; trong đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện công minh, chỉ rõ người tốt việc tốt, tránh tình trạng có hướng hữu khuynh làm mất đi tính trung thực, để tư tưởng của mỗi cán bộ, đảng viên luôn phấn khởi làm tốt nhiệm vụ; có tinh thần trách nhiệm trước tập thể.

 

 Hiện nay, các tổ chức cơ sở Đảng đang tích cực thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ năm 2007 đến 2010 đã tổ chức triển khai bốn đợt học tập chuyên đề Cuộc vận động, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên có nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó làm theo tấm gương, đạo đức của Người; thường xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống, thái độ, tinh thần trách nhiệm với công việc “việc nhỏ mấy cũng làm tốt”; năm 2010, có 2052 đảng viên xây dựng chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động, trọng tâm gắn nhiệm vụ chuyên môn với nội dung Cuộc vận động từ 2007 đến nay, tạo đợt thi đua mạnh mẽ, sôi nổi, tinh thần lạc quan, phấn khởi trong cán bộ, công chức, viên chức.

 

Tuy nhiên, để tạo sự đồng thuận cao hơn nữa trong cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở cơ sở cần quan tâm nhiều vấn đề, trong đó: Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ công chức cần có chất lượng và lấy nhiệm vụ chính trị làm trọng tâm. Hiện nay, vẫn còn có cơ quan, đơn vị không quy hoạch và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về mọi mặt cho cán bộ công chức, nên xảy ra tình trạng không đảm nhiệm được chức năng nhiệm vụ được giao; vì vậy cần coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, nhất là về nghiệp vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị; bên cạnh đó công tác bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ vào vị trí lãnh đạo từ cấp phòng trở lên chưa lấy công việc để chọn người, phải dụng “người” như dụng “mộc”. Theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, cho nên khi quy hoạch, đề bạt cán bộ phải cần người có tâm thế, có trình độ, năng lực... của người lãnh đạo, từ đó cán bộ, công chức có nhận thức đúng và tư tưởng đồng thuận, tạo niềm  tin trong công việc.

 

Công tác thi đua khen thưởng phải được đánh giá đúng người, đúng việc, theo đúng quy trình, quy định, phát huy tính năng động sáng tạo, nhiệt huyết trong thi hành nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

 Nâng cao chất lượng về nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, có kế hoạch cụ thể và dự báo, định hướng công tác tư tưởng ở cơ quan, đơn vị, làm cơ sở phân công nhiệm vụ chuyên môn cho từng cán bộ, công chức cho phù hợp với năng lực, điều kiện và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mỗi người, từ đó phát huy tính dân chủ, tính đồng thuận đoàn kết cao, thực thi công việc chuyên môn sẽ có chất lượng, hiệu quả hơn.

 

Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Cấp uỷ phối hợp với lãnh đạo cơ quan chăm lo  đời sống, nâng cao thu nhập của cán bộ, công chức viên chức; để mỗi người luôn phấn khởi, đoàn kết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực… Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao, ngoại khoá, dã ngoại, từ đó nắm bắt tâm tư, sở trường…  để định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, nhiệm vụ được giao ở cơ quan, đơn vị.

 

Phối hợp chặt chẽ trong hệ thống chính trị và các tổ chức đoàn thể quần chúng làm công tác tư tưởng, thường xuyên tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nâng cao chất lượng rèn luyện đạo đức, phẩm chất chính trị, tác phong, năng lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự thống nhất, đồng bộ làm tốt công tác tư tưởng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

 

Nguyễn Tiên Phong

 

Top