Trong những năm qua công tác Dân vận của hệ thống chính trị trên phạm vi toàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, thực hiện lời dạy của Bác Hồ nhất là tư tưởng “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

" /> Kết quả phong trào thi đua dân vận khéo
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 14/04/2010 - 09:00
Kết quả phong trào thi đua dân vận khéo
 

Trong những năm qua công tác Dân vận của hệ thống chính trị trên phạm vi toàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, thực hiện lời dạy của Bác Hồ nhất là tư tưởng “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Thực hiện Kế hoạch 70 của Ban Dân vận Trung ương và Công văn số 815 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh về “Tổ chức phong trào thi đua Dân vận khéo”, ngày 24-3-2009 Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã xây dựng Kế hoạch số 05 về “Tổ chức phong trào thi đua dân vận khéo” lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2010).

Các cấp uỷ Đảng từ tỉnh đến cơ sở xác định triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị nên đã có văn bản chỉ đạo cơ sở thực hiện. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” là hoạt động thiết thực “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên lĩnh vực dân vận. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” là quá trình tiếp tục xây dựng mô hình “Công tác dân vận khéo” đã được cấp uỷ Đảng triển khai thực hiện, đem lại những kết quả quan trọng, góp phần tháo gỡ những khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

 

Tại các địa phương, đơn vị, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và đăng ký phấn đấu xây dựng mô hình “Công tác dân vận khéo” được quần chúng đồng tình hưởng ứng, khẳng định đây là chủ trương đúng đắn nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác dân vận. Đồng thời đã từng bước phát huy được quyền làm chủ, tiềm năng sức sáng tạo, tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm của các tầng lớp nhân dân, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành được nâng lên một bước, tinh thần trách nhiệm, năng lực chỉ đạo, tham mưu của hệ thống dân vận, của đội ngũ cán bộ dân vận được nâng lên góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới trên quê hương Bắc Ninh.

 

Sau một thời gian triển khai phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều điển hình, mô hình, cá nhân “Dân vận khéo”. Mỗi tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” đều có việc làm hay, cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” rất phong phú, đa dạng và có nhiều kinh nghiệm quý báu cho công tác vận động quần chúng nói chung và công tác xây dựng mô hình “Công tác dân vận khéo” nói riêng.

 

Toàn tỉnh có 126 xã, phường, thị trấn, 726 khu dân cư, 2 đơn vị: quân đội, công an đăng ký phấn đấu xây dựng mô hình “Công tác dân vận khéo”. Trong đó có 312 mô hình trên lĩnh vực kinh tế, 311 mô hình trên lĩnh vực văn hoá-xã hội, 214 mô hình trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, 200 mô hình trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị…

 

Những điển hình “Dân vận khéo” được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả góp phần tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và của công tác dân vận trong tình hình mới. Từ đó có chủ trương đúng đắn, có chương trình hành động cụ thể, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các điển hình “Dân vận khéo” đã huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng thời với việc kết hợp đồng bộ giữa công tác dân vận với hoạt động quản lý điều hành của chính quyền, cụ thể hoá chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước tìm ra những biện pháp hiệu quả để giải quyết nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, bảo đảm hài hoà lợi ích công dân, tập thể và cá nhân. Công tác tuyên truyền vận động thuyết phục luôn được coi trọng, hình thức phong phú, đa dạng, phát huy được dân chủ, giữ vững được kỷ cương, huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

 

Các điển hình đã tập trung giải quyết các vấn đề vừa cơ bản, vừa bức thiết của địa phương hướng vào mục tiêu: phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương tạo ra hướng phát triển tích cực ở địa phương, cơ sở.

 

Đội ngũ cán bộ có trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, gương mẫu, năng động sáng tạo, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh cán bộ Dân vận phải “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Thực hiện tốt quan điểm “gần dân, hiểu dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân”. Phát huy dân chủ ở cơ sở để huy động sức sáng tạo của nhân dân trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

 

Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình “Dân vận khéo” từ tỉnh đến cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa sâu sắc gắn liền với các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với công tác dân vận của Đảng.

 

Với ý chí quyết tâm cao, hệ thống dân vận toàn tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, thiết thực chào mừng 80 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng.

 

Nguyễn Đạt Thiết

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Top