Văn phòng Công an tỉnh Bắc Ninh là đơn vị có chức năng tham mưu giúp Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác nhằm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh. Trong những năm gần đây tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp mới. Vì vậy công tác tham mưu đòi hỏi phải nhạy bén, nắm bắt và tổng hợp, phân tích đánh giá, dự báo tình hình chính xác và kịp thời, tham mưu cho lãnh đạo chỉ huy. Để thực hiện được điều này cấp uỷ Chi bộ Văn phòng Công an tỉnh xác định một trong những biện pháp quan trọng là xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xứng đáng với danh hiệu Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

" /> Chi bộ Văn phòng Công an tỉnh xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 24/11/2009 - 08:17
Chi bộ Văn phòng Công an tỉnh xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh
 

Văn phòng Công an tỉnh Bắc Ninh là đơn vị có chức năng tham mưu giúp Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác nhằm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh. Trong những năm gần đây tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp mới. Vì vậy công tác tham mưu đòi hỏi phải nhạy bén, nắm bắt và tổng hợp, phân tích đánh giá, dự báo tình hình chính xác và kịp thời, tham mưu cho lãnh đạo chỉ huy. Để thực hiện được điều này cấp uỷ Chi bộ Văn phòng Công an tỉnh xác định một trong những biện pháp quan trọng là xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xứng đáng với danh hiệu Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Hồ Chủ tịch nói: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt” vì vậy cấp uỷ và lãnh đạo đơn vị đã tập trung chỉ đạo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng việc học tập thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Chi bộ Văn phòng đã lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên làm theo tấm gương đạo đức của Bác có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng lành mạnh, có năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, đủ sức lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Với vai trò là cơ quan tham mưu, đơn vị đã kịp thời, chủ động giúp Ban giám đốc đánh giá đúng tình hình ANTT, diễn biến của các loại tội phạm, đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh mở 4 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT các ngày lễ, tết Nguyên đán; Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị định của Chính phủ về quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an toàn xã hội, các kế hoạch phòng, chống tội phạm mang tính quốc tế, tội phạm hình sự hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Xây dựng và triển khai các kế hoạch, đề án lớn nhằm bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Cùng với công tác tham mưu, đơn vị đã chuyển và nhận hàng nghìn cuộc liên lạc công tác, sửa chữa, nâng cấp và lắp mới các hệ thống thông tin thực hiện cải cách hành chính, tiết kiệm được thời gian và giảm bớt giấy tờ cho các đơn vị, địa phương. Những nội dung đó là nhân tố quan trọng nhất bảo đảm cho đơn vị phát triển; đồng thời làm căn cứ để đơn vị đề ra chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động. Xác định các tiêu chí, chuẩn mực về phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên. Hàng năm, cấp uỷ có nghị quyết chuyên đề trong đó xác định yêu cầu cụ thể phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ đối với từng lĩnh vực công tác tham mưu. Có kế hoạch kiểm tra, giám sát về mọi mặt nhất là về phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện sai phạm của cán bộ, đảng viên. Đề cao tính tiên phong, gương mẫu và thực hiện phương châm “nói đi đôi với làm”, “nói và làm theo nghị quyết”. Từ đó đã làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Trong sinh hoạt Đảng, cấp uỷ đã chú trọng đổi mới nội dung ra nghị quyết và phương hướng lãnh đạo, tập trung vào những vấn đề nổi lên của đơn vị trong từng thời gian để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Luôn đề cao tính chiến đấu, thẳng thắn phê bình và tự phê bình, chống tư tưởng trung bình chủ nghĩa, né tránh, ngại đấu tranh. Xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác thanh niên, chỉ đạo đoàn viên thanh niên đẩy mạnh phong trào “Thanh niên học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”; phong trào đoàn viên thanh niên phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng thời, công tác sắp xếp, bố trí cán bộ luôn bảo đảm đúng quy chế và nguyên tắc phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, năng lực, sở trường của từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị luôn quan tâm tạo điều kiện cho các đồng chí đi học lớp trung, cao cấp chính trị, Học viện An ninh nhân dân. Cùng với đó, đơn vị đã phân công cán bộ công tác lâu năm, có kinh nghiệm trực tiếp giúp đỡ, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ trẻ, sát với yêu cầu chức trách nhiệm vụ. Nhờ đó, trình độ đội ngũ cán bộ chiến sỹ không ngừng được nâng lên. Chất lượng tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên được đánh giá đúng thực chất gắn với kết quả làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mặt khác, đơn vị rất coi trọng xây dựng nền nếp chính quy, rèn kỷ cương trong công tác và sinh hoạt. Thường xuyên làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể tạo lên sức mạnh tổng hợp, làm chuyển biến cơ bản tác phong công tác. Mọi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ đều làm việc theo chức trách và hành động theo Điều lệnh Công an Nhân dân. Duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ trực ban, trực chỉ huy. Việc làm đó đã góp phần chuyển biến về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm chấp hành đúng nguyên tắc, chế độ, quy định về quản lý, sử dụng ngân sách, phương tiện được cấp, trang thiết bị phục vụ công tác. Không để xảy ra tiêu cực, thất thoát tài sản và phương tiện.

 

Bằng những suy nghĩ và việc làm thiết thực cụ thể của mỗi đảng viên, cán bộ chiến sĩ đã thực sự góp phần tăng cường khối đại đoàn kết thống nhất, nâng cao sức chiến đấu và năng lực công tác, giữ vững kỷ cương nền nếp sinh hoạt, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh. Trong 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 100% đảng viên trong Chi bộ Văn phòng Công an tỉnh đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 6 lần đơn vị và 16 lượt cán bộ chiến sỹ được các cấp khen thưởng trong phong trào thi đua về thành tích trong công tác. Chi bộ 19 năm liên tục được công nhận trong sạch, vững mạnh. Năm 2007 đơn vị được công nhận tiên tiến, năm 2008 đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng và được Bộ Công an tặng cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua cấp cơ sở.

 

Kiên Cường

Đài PT và TH tỉnh

Top