Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá rất cao vai trò của tự học, tự rèn, tự tu dưỡng trong nâng cao phẩm chất và năng lực của người cán bộ, đảng viên.

" /> Tự học, tự rèn, tự tu dưỡng nâng cao phẩm chất và năng lực của cán bộ, đảng viên
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 25/09/2009 - 08:36
Tự học, tự rèn, tự tu dưỡng nâng cao phẩm chất và năng lực của cán bộ, đảng viên
 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá rất cao vai trò của tự học, tự rèn, tự tu dưỡng trong nâng cao phẩm chất và năng lực của người cán bộ, đảng viên.

Theo Người, tự học, tự rèn, tự tu dưỡng cũng giống như “mài ngọc, luyện vàng”, ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Người chỉ ra rằng: “Năng lực của con người không phải hoàn toàn do tự nhiên mà có, mà một phần lớn do công tác, do tập luyện mà có” (1). Với Hồ Chí Minh, tự học được xem như một quy luật của sự tồn tại, sự khẳng định và phát triển cá nhân; là điều kiện tiên quyết để hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực toàn diện của mỗi con người. Vì thế, Người thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải tích cực tự học, tự rèn, tự tu dưỡng thông qua công việc hàng ngày và thực tiễn đấu tranh cách mạng để trau dồi trí tuệ, củng cố lập trường, nâng cao đạo đức cách mạng.

 

Thực tiễn rèn luyện phấn đấu và trưởng thành về mọi mặt của các thế hệ cán bộ, đảng viên qua hai cuộc kháng chiến của dân tộc cho thấy: tự học, tự rèn, tự tu dưỡng là một nhân tố giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển trí tuệ, tài năng, năng lực, nhân cách.

 

Ngày nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang đặt ra những yêu cầu mới, với những nhiệm vụ mới, với thách thức mới, nếu họ không tích cực tự học, tự rèn, tự tu dưỡng; không ngừng nâng cao toàn diện cả phẩm chất và năng lực, thì sẽ không đủ sức vượt qua mọi khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trên cương vị chức trách được giao.

 

Để tự học, tự rèn, tự tu dưỡng nâng cao phẩm chất và năng lực, cán bộ, đảng viên cần chủ động xây dựng và nghiêm túc thực hiện kế hoạch tự học, tự rèn, tự tu dưỡng. Đây là biện pháp quan trọng hàng đầu nhằm khẳng định mình trước những yêu cầu và đòi hỏi khách quan của quá trình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên với Đảng. Phải chủ động xây dựng kế hoạch thật cụ thể, khoa học phù hợp với công việc mình đảm nhiệm và phải tự nguyện, tự giác; tích cực, kiên trì và bền bỉ với quyết tâm cao thực hiện đến cùng; không lùi bước trước bất kỳ khó khăn, trở ngại nào trong suốt quá trình công tác.

 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện kế hoạch không phải lúc nào cũng diễn ra một cách thuận lợi mà còn chịu sự tác động chi phối bởi hoàn cảnh khách quan và chủ quan đem lại, thậm chí có thể phá vỡ kế hoạch. Cách tốt nhất để khắc phục tình trạng này là phải tranh thủ thời gian, chủ động khắc phục mọi khó khăn; phải triệt để tận dụng mọi hoàn cảnh, mọi phương tiện, mọi hình thức để có được kết quả cao trong tự học, tự rèn, tự tu dưỡng. Thực tế cho thấy, không phải cán bộ, đảng viên nào cũng có thể làm chủ được hoàn cảnh; còn để lãng phí thời gian tự học, thái độ chưa thực sự nghiêm túc, còn có biểu hiện thiếu trung thực, tự ty; ở một bộ phận cán bộ, đảng viên xuất hiện hiện tượng ngại suy nghĩ, lười rèn luyện; lúng túng trong xác định và lựa chọn phương pháp tự học, tự rèn, tự tu dưỡng. Từ đó dẫn tới thói quen thụ động, ỷ lại. Đây là một trở ngại không nhỏ làm ảnh hưởng đến việc nâng cao trình độ, tri thức, năng lực của họ trước sự bùng nổ thông tin và những bước phát triển nhanh chóng của tri thức hiện đại.

 

Phải gắn chặt tự học, tự rèn, tự tu dưỡng với thực hiện chức trách của cán bộ, đảng viên và giải quyết đúng đắn những vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra. Đây là biện pháp quan trọng đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải có sự năng động, nhạy bén, phải kết hợp hài hòa giữa học với hành, phải biết gắn lý luận với thực tiễn. Học đến đâu phải ra sức luyện tập thực hành đến đó; Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Học phải đi đôi với hành. Học mà không hành thì vô ích. Hành mà không học thì không trôi chảy” (2). Người học phải biết ứng dụng những kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, phải biết thường xuyên tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm học tập từ hoạt động hàng ngày của cán bộ, đảng viên.

 

Để có được kết quả tự học, tự rèn, tự tu dưỡng không chỉ dựa vào sách vở mà điều quan trọng là phải tự học từ cuộc sống và thực tiễn công tác, với tiếp cận các phương tiện thông tin đại chúng để tự học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. Mặt khác phải biết tiếp thu các ý kiến đánh giá, nhận xét của cấp uỷ, chi bộ, của quần chúng nhân dân nơi đảng viên cư trú; lấy kết quả tự học, tự rèn tự tu dưỡng làm cơ sở phân loại chất lượng đảng viên.

 

Thường xuyên xây dựng, rèn luyện ý chí quyết tâm tự học, tự rèn, tự tu dưỡng vươn lên ở mỗi cán bộ, đảng viên. Để có được trí tuệ và tài năng cùng với phẩm chất và năng lực, phải biết tự chiến thắng mình, vượt qua mọi trở ngại, phải biết khiêm tốn, ham học hỏi, luôn khao khát vươn tới cái mới, chiếm lĩnh và làm chủ tri thức. Phải luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Học để làm việc, làm người cán bộ, học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại” (3). Phải “lấy tự học tự rèn, tự tu dưỡng làm cốt”. Đó là con đường tiến bộ trưởng thành.

 

Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt theo yêu cầu mới; tự học, tự rèn, tự tu dưỡng là con đường phát triển nội lực, là quá trình “tích tiểu thành đại” trong phát triển phẩm chất và năng lực của cán bộ, đảng viên hiện nay. Đây chính là một trong những con đường dẫn tới tài năng, lười học tập, rèn luyện, tu dưỡng sẽ là tự mình đào thải mình.

 

(1), (2), (3) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.280, 50, 684.

 

Thạc sỹ Lê Việt Hùng

Khoa Triết học Mác-Lênin, trường Sỹ quan Chính trị

Top