Chủ tịch Hồ Chí Minh, nét nổi bật trong phong cách của Người là sự gương mẫu làm trước, làm nhiều hơn nói và viết, khiêm tốn tiếp thu ý kiến mọi người với thái độ ân cần và trân trọng. Người rất coi trọng nguyên tắc làm việc tập thể, mọi vấn đề Người nói và viết đều hướng về quần chúng, rất dễ hiểu, rất dễ nhớ và có thể thực hiện được ngay.

" /> Xây dựng phong cách dân chủ, gắn bó với quần chúng
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 25/08/2009 - 09:08
Xây dựng phong cách dân chủ, gắn bó với quần chúng
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, nét nổi bật trong phong cách của Người là sự gương mẫu làm trước, làm nhiều hơn nói và viết, khiêm tốn tiếp thu ý kiến mọi người với thái độ ân cần và trân trọng. Người rất coi trọng nguyên tắc làm việc tập thể, mọi vấn đề Người nói và viết đều hướng về quần chúng, rất dễ hiểu, rất dễ nhớ và có thể thực hiện được ngay.

v.v… Từ việc nhỏ hàng ngày đến những việc lớn liên quan tới quốc kế dân sinh, Người đều quán triệt sâu sắc tư tưởng lấy dân làm gốc, hướng về quần chúng, hòa mình vào quần chúng, vì quần chúng và dẫn dắt quần chúng tiến lên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào quần chúng, tập hợp, tổ chức, giáo dục và huấn luyện quần chúng làm cách mạng, mạnh dạn giao việc cho quần chúng trong quá trình cách mạng. Người cho rằng cần phải tin yêu, tôn trọng quần chúng không được coi thường quần chúng vì quần chúng là lực lượng đông đảo, thông minh, sáng tạo và tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Người thường xuyên căn dặn cán bộ, đảng viên nếu trong mọi việc đều biết dựa vào quần chúng, dựa vào tập thể; từ việc to đến việc nhỏ, từ việc sản xuất ruộng vườn đến nhận xét, đánh giá, đề bạt cán bộ đều tranh thủ được ý kiến quần chúng, lắng nghe quần chúng thì kết quả thu được sẽ tốt hơn và tránh được những sai sót không đáng có. Người đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu và thực sự khiêm tốn trước quần chúng, đi sâu sát quần chúng, lắng nghe và học hỏi quần chúng, phát huy dân chủ trong quần chúng, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống quần chúng. Đó chính là cơ sở của phong cách dân chủ, gắn bó với quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã và đang ngày càng đi vào chiều sâu, song cũng đặt ra những vấn đề mới đòi hỏi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy phải gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, làm nhiều hơn nói. Phải kiên định những vấn đề về quan điểm, có tính nguyên tắc của Đảng. Phải xuất phát từ thực tiễn cơ quan, đơn vị để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp, đem lại hiệu quả cao. Đồng thời phải nhìn thẳng vào sự thật, dũng cảm, kiên quyết sửa chữa những sai lầm khuyết điểm trước tập thể, trước quần chúng.

 

Phải tuân thủ triệt để nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính tập thể trong lãnh đạo, đi đôi với nêu cao trách nhiệm cá nhân, dám nghĩ, dám làm, phát huy trí tuệ của tập thể, của mọi cán bộ, đảng viên, tranh thủ ý kiến của cơ sở, của cấp dưới cũng như ý kiến và kinh nghiệm sáng tạo của quần chúng trước khi đưa ra và quyết định các chủ trương và biện pháp công tác, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật Đảng. Kiên quyết khắc phục những biểu hiện tự do vô kỷ luật, làm bừa, làm ẩu.

 

Đi sâu sát thực tế, biết dựa vào quần chúng, kiên quyết đấu tranh chống bệnh quan liêu, hình thức là yêu cầu cốt lõi đối với cán bộ, đảng viên. Phải nêu cao tính chiến đấu, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình nhằm không ngừng hoàn thiện nhân cách người cộng sản, góp phần củng cố phong cách dân chủ, gắn bó với quần chúng của cán bộ, đảng viên.

 

Tổ chức Đảng mà trực tiếp là cấp ủy, chỉ huy ở đó cần có những quy định cụ thể về chế độ làm việc của cán bộ, đảng viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn mà họ được giao trong hệ thống tổ chức của đơn vị. Chủ động xây dựng và hoàn thiện các quy định về khơi dậy trí tuệ tập thể, đi cơ sở, tiếp xúc với quần chúng, trả lời đơn thư khiếu nại, ý kiến thắc mắc của quần chúng. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định trên của cán bộ, đảng viên và kịp thời giúp đỡ họ khi có khó khăn vướng mắc.

 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần phong cách dân chủ, gắn bó với quần chúng của Người là một yêu cầu quan trọng, một nhiệm vụ to lớn trong cuộc sống và công tác đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải không ngừng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện.

 

Thạc sỹ Lê Việt Hùng

Khoa Triết học, Trường Sỹ quan Chính trị

Top