Chuẩn mực đạo đức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nội dung phấn đấu và thực hiện mỗi ngày, có tác dụng điều chỉnh hành vi, quan hệ của con người đối với nhau và con người đối với xã hội. Thực hiện chuẩn mực đạo đức người làm báo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là phẩm chất tốt đẹp của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Báo Bắc Ninh do tu dưỡng theo những tiêu chuẩn đó mà có.

" /> Báo Bắc Ninh thực hiện chuẩn mực đạo đức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 19/08/2009 - 08:49
Báo Bắc Ninh thực hiện chuẩn mực đạo đức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 

Chuẩn mực đạo đức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nội dung phấn đấu và thực hiện mỗi ngày, có tác dụng điều chỉnh hành vi, quan hệ của con người đối với nhau và con người đối với xã hội. Thực hiện chuẩn mực đạo đức người làm báo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là phẩm chất tốt đẹp của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Báo Bắc Ninh do tu dưỡng theo những tiêu chuẩn đó mà có.

Xuất phát từ nhận thức ấy, Chi bộ, Ban Biên tập Báo Bắc Ninh đã quán triệt sâu sắc Hướng dẫn của trên về xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức làm theo tấm gương Hồ Chí Minh.

 

Sau khi học tập, 100% cán bộ đảng viên, đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn, hội viên Hội CCB căn cứ vào nhiệm vụ chuyên môn tự liên hệ với thực tiễn hoạt động báo chí xác định phương hướng, chương trình nội dung thời gian để rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân, mạnh dạn đề xuất kiến nghị xây dựng tiêu chuẩn đạo đức người làm báo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đó là:

 

Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; Thông tin trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật, bảo đảm đúng định hướng quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Có đạo đức lối sống trung thực, giản dị, khiêm tốn, gần gũi quần chúng, bản thân và gia đình không mắc tệ nạn xã hội; Lời nói đi đôi với việc làm, gương mẫu trong thực hiện mọi nhiệm vụ; Tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng tờ báo; Phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp không chia rẽ bè phái, cục bộ; Triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chấp hành nghiêm  nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; Giữ mối liên hệ gắn bó với tổ chức Đảng, chính quyền và nhân dân nơi cư trú.

 

Những chuẩn mực đạo đức của cơ quan Báo Bắc Ninh ban hành đã thể hiện đầy đủ các mối quan hệ cơ bản nhất về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên trong cơ quan báo chí hiện nay. Các nội dung thể hiện ngắn gọn, cô đọng, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đó  là tấm gương soi hàng ngày cho cán bộ đảng viên phóng viên, công nhân, viên chức (CNV) cơ quan để phấn đấu thực hiện.

 

Thấm nhuần những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nói đi đôi với làm”, biến quyết tâm thành hành động thực tiễn, cấp uỷ, Ban Biên tập Báo Bắc Ninh đã phát động phong trào thi đua thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động sáng tác quảng bá tác phẩm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung chỉ tiêu phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm đó là: “Xây dựng và thực hiện tốt đề án nâng kỳ báo tuần từ 4 kỳ lên 5 kỳ (4/2008)”; “Đổi  mới tác phong công tác, thực hiện nếp sống văn hoá cơ sở, nâng cao hiệu quả 8 giờ làm việc”, “Thi đua lao động sáng tạo, thực hành, tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí”, “Rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, giỏi nghiệp vụ chuyên môn”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của nữ cán bộ công chức, viên chức… đã được 100% cán bộ, đảng viên, CNV hưởng ứng và thực hiện đạt hiệu quả thiết thực.

 

Phát huy trí tuệ tập thể, sự chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân trong thực hiện chuẩn mực đạo đức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 100% cán bộ, phóng viên, CNV Báo Bắc Ninh đã có bước chuyển biến tiến bộ về nhận thức và hành động, hoàn thành tốt chương trình mục tiêu đề ra. Xây dựng và thực hiện tốt quy trình xuất bản báo 5 kỳ/tuần từ 1-4-2008, từng bước đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng tờ báo. Học tập phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, tăng cường tính thiết thực, sát thực tế cơ sở. Cán bộ, phóng viên sôi nổi tham gia cuộc thi viết về “Gương người tốt việc tốt và điển hình tiên tiến”, cuộc thi phóng sự, đã có nhiều tác phẩm của phóng viên hưởng ứng cuộc vận động sáng tác quảng bá tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đăng tải trên các số báo kỳ, báo hằng tháng và tạp chí Người làm báo. Nhiều điển hình tiên tiến đã được nhân rộng giúp các ngành, địa phương rút kinh nghiệm và thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Cán bộ, đảng viên phóng viên, CNV đã từng bước đổi mới phương pháp công tác, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật các khâu trong quy trình xuất bản báo mới đã tiết kiệm được thời gian, vật tư in báo v.v…

 

Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong cơ quan, cán bộ công chức viên chức các đoàn thể được dân chủ tham gia đóng góp ý kiến xây dựng vào những vấn đề có liên quan đến quyền lợi của người lao động như: Chương trình công tác, các quy định, quy chế về tài chính, tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức, khen thưởng, kỷ luật, quy hoạch bổ nhiệm cán bộ, phân tích đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng, 6 tháng, năm.

 

Mỗi thành viên trong cơ quan tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hoá, đẩy mạnh hoạt động văn nghệ thể thao, xây dựng công sở văn hoá. Xây dựng khối đoàn kết, thống nhất phát huy trí tuệ tập thể phát triển tờ báo Đảng địa phương đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Qua hơn 1 năm thực hiện chuẩn mực đạo đức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhiều cán bộ, phóng viên, CNV được các ngành, các cấp khen thưởng, Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn, Hội CCB đạt trong sạch vững mạnh, cũng trong dịp này Báo Bắc Ninh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba.

 

Công cuộc đổi mới đất nước, quê hương đang phát triển sống động, báo chí là tấm gương phản chiếu kịp thời những diễn biến của đời sống xã hội, đồng thời là tiếng nói của Đảng bộ chính quyền, là diễn đàn của nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Hơn bao giờ hết người làm báo Bắc Ninh càng cần hiểu biết thấm nhuần sâu sắc về tư duy và phong cách làm báo của Người. Đó chính là trách nhiệm, tình cảm của những người làm báo trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Vương Đức

Top