Trong những năm vừa qua, Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Với đặc điểm của Đảng bộ, gồm 53 cơ sở trực thuộc, gần 2000 đảng viên là cán bộ, công chức viên chức ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và một số đơn vị kinh tế của trung ương, địa phương nằm trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, có trình độ học vấn cao, có vai trò, nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

" /> Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 10/06/2009 - 08:12
Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan
 

Trong những năm vừa qua, Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Với đặc điểm của Đảng bộ, gồm 53 cơ sở trực thuộc, gần 2000 đảng viên là cán bộ, công chức viên chức ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và một số đơn vị kinh tế của trung ương, địa phương nằm trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, có trình độ học vấn cao, có vai trò, nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Các cấp ủy cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng, tạo sự đồng thuận cao góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều cấp ủy đã tích cực chỉ đạo về công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn các nội dung của Cuộc vận động với các tiêu chí thi đua, từng nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, cùng với những tích cực, cấp ủy cơ sở có nơi còn chưa quan tâm đúng mức và nhận thức đầy đủ tầm quan trọng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phần nào có ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị.

 

Tháng 12-2007, Đảng ủy Khối tổ chức khảo sát điều tra xã hội học, gồm 1000 phiếu đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng ở độ tuổi 20 đến 50, kết quả cho thấy: Về phẩm chất, đạo đức, lối sống: chưa tốt là 24%. ý thức trách nhiệm với công việc: chưa tốt là 24%.Vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên chưa tốt là 35%. Năng lực hoàn thành nhiệm vụ chưa tốt là 23%. Chấp hành nội quy, kỷ luật lao động chưa tốt là 22%. Chấp hành chính sách, pháp luật chưa tốt là 19%. Ngại học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt là 29%. Vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chưa tốt là 7%. Công tác cải cách hành chính chưa tốt là 18%.

 

Bên cạnh đó, công tác nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội còn hạn chế, nên việc xử lý các tình huống chậm. Tinh thần tự phê bình và phê bình chưa thường xuyên, có nơi thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở chưa rõ ràng; Thông tin đến cán bộ, đảng viên và quần chúng còn thiếu hoặc không đầy đủ, thiếu chính xác, để nảy sinh những biểu hiện tiêu cực về tư tưởng...

 

Như vậy, chúng ta thấy trong giai đoạn hiện nay, mặt tích cực và tiêu cực còn đan xen trong tư tưởng của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên; để tạo sự đồng thuận cao từ nhận thức đến hành động, tạo sức mạnh tổng hợp từ cá nhân tới tập thể ở cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị là một vấn đề quan trọng cần được các cấp ủy, lãnh đạo ở cơ sở quan tâm.

 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng còn hạn chế do nhiều nguyên nhân:

 

Về khách quan: Sự nhận thức, xây dựng động cơ chưa rõ ràng trong tư tưởng, nhiều người có xu hướng theo đuổi những giá trị vật chất, xao nhãng những giá trị tinh thần; do quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, mặt trái của cơ chế thị trường, những ảnh hưởng của đời sống nước ngoài, chênh lệch thu nhập cá nhân trong liên doanh, liên kết, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

 

Về chủ quan: Công tác giáo dục chính trị về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đến cán bộ đảng viên chưa thường xuyên; công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa hiệu quả, còn mang tính hình thức, có khi mang tính cá nhân, cục bộ; vấn đề quy hoạch, đề bạt cán bộ chưa lấy nhiệm vụ chuyên môn làm chính, còn lợi dụng về cơ cấu xây dựng “ê kíp” dễ cho chỉ đạo và xử lý. Chế độ, chính sách, phân phối lợi ích giữa cá nhân và lợi ích tập thể không rõ ràng... Bên cạnh đó có một số cán bộ, đảng viên thiếu ý thức tu dưỡng, dùi mài tinh thần trách nhiệm, có tư tưởng làm việc mang tính cầm chừng, không tâm huyết, tính khoa học không cao và có khi hoàn thành nhiệm vụ theo hình thức chống đối, giao đến đâu làm đến đó, tư tưởng dựa vào cấp trên chỉ đạo, chỉnh sửa...

 

Để làm tốt công tác tư tưởng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan cần phải tập trung vào một số vấn đề sau:

 

Một là: Cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị phải là người gương mẫu trong việc thực hiện các nội quy, quy chế cơ quan; chính sách, pháp luật của nhà nước; những quy định của Đảng; thực hiện nói đi đôi với làm để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo; trong đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên và quần chúng cần công minh, chỉ rõ là người tốt việc tốt, tránh tình trạng có hướng hữu khuynh làm mất đi tính trung thực, để tư tưởng của mỗi cá nhân có những nhận thức khác nhau, không có tính thống nhất, dẫn đến làm nhiệm vụ không tích cực.

 

Hai là: Nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Hiện nay toàn Đảng, toàn dân đang tích cực thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cần làm cho mỗi cán bộ thấm nhuần sâu sắc và làm theo tấm gương, đạo đức của Người về thái độ, trách nhiệm với công việc; với tinh thần dù “việc nhỏ mấy cũng làm tốt”; giải quyết công việc phải tận tâm, tận lực; ở mỗi cơ quan, đơn vị xây dựng chế độ trách nhiệm cá nhân, có chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ tài chính rõ ràng, cụ thể của từng vị trí cán bộ, đảng viên, từ đó mới kiểm tra, đánh giá chất lượng nhiệm vụ chuyên môn chính xác, không có sự mập mờ, cảm tính... Làm tư tưởng mỗi người cán bộ thông suốt, tinh thần trách nhiệm cao hơn, công việc hiệu quả hơn.

 

Ba là: Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ công chức cần chất lượng, hiệu quả và lấy nhiệm vụ chính trị làm trọng tâm. Cần coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, nhất là về nghiệp vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị; bên cạnh đó công tác bổ nhiệm. Khi quy hoạch, đề bạt cán bộ phải cần người có tâm thế, có trình độ, năng lực... của người lãnh đạo, từ đó cán bộ, công chức có nhận thức đúng và tư tưởng đồng thuận, tạo niềm tự tin trong công việc.

 

Bốn là: Công tác thi đua khen thưởng phải đánh giá đúng người, đúng việc, theo đúng quy trình, quy định của nhà nước; tránh những hiện tượng khen, chê theo tính vụ lợi, bè phái, cục bộ, cảm tình riêng...

 

Năm là: Nâng cao chất lượng về nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, có kế hoạch cụ thể và dự báo, định hướng làm công tác tư tưởng ở cơ quan, đơn vị, làm cơ sở phân công nhiệm vụ chuyên môn cho từng cán bộ, công chức cho phù hợp với năng lực, điều kiện và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mỗi người, từ đó phát huy tính dân chủ, tính đồng thuận đoàn kết cao, thực thi công việc chuyên môn sẽ có chất lượng hiệu quả hơn.

 

Sáu là: Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan chăm lo đến đời sống, nâng cao thu nhập của cán bộ, công chức viên chức; để tư tưởng mỗi người luôn phấn khởi, đoàn kết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực... Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, ngoại khóa, dã ngoại, từ đó nắm bắt những tâm tư, sở trường... để định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, chính sách nhà nước, nhiệm vụ được giao ở cơ quan, đơn vị.

 

Bẩy là: Phối hợp chặt chẽ trong hệ thống chính trị và các tổ chức đoàn thể quần chúng làm công tác tư tưởng, thường xuyên tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, nâng cao chất lượng rèn luyện đạo đức, phẩm chất chính trị, tác phong, năng lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự thống nhất đồng bộ làm tốt công tác tư tưởng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

 

Nguyễn Tiên Phong

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối cơ quan DCĐ tỉnh

Top