Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng quan trọng của tổ chức Đảng. Nhiều năm qua, Đảng bộ Dự trữ Quốc gia (DTQG) khu vực Hà Bắc luôn làm tốt công tác kiểm tra giám sát, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

" /> Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp đặc điểm đơn vị
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 09/06/2009 - 08:34
Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp đặc điểm đơn vị
 

Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng quan trọng của tổ chức Đảng. Nhiều năm qua, Đảng bộ Dự trữ Quốc gia (DTQG) khu vực Hà Bắc luôn làm tốt công tác kiểm tra giám sát, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hải, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ cho biết: “DTQG khu vực Hà Bắc có đặc thù địa bàn hoạt động phân  tán ở cả hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với 90 đảng viên sinh hoạt ở 6 chi bộ, để thiết thực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, Đảng bộ quan tâm tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác Đảng. Xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát phù hợp với đặc điểm của ngành là một trong những khâu quan trọng”. Các chủ trương, đường lối chỉ đạo của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được Đảng uỷ triển khai, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

 

Bám sát hướng dẫn của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh, Đảng bộ chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn khoá và phương án kiểm tra hằng năm. Đối với chi bộ, kiểm tra việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ đảng, nghị quyết của cấp trên, các nguyên tắc tổ chức của Đảng, việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng. Đối với đảng viên, kiểm tra những vấn đề liên quan đến chấp hành nhiệm vụ được phân công, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ, nội quy quy chế của đơn vị và việc giữ mối liên hệ với nơi cư trú...

 

Ngoài việc kiểm tra định kỳ, theo kế hoạch, UBKT Đảng uỷ còn tiến hành kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chuyên đề hướng dẫn của Đảng uỷ Khối về một số nội dung như: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; sự lãnh đạo của chi bộ đối với các đoàn thể quần chúng…

 

Khi thành lập đoàn kiểm tra, ngoài cán bộ thuộc UBKT, Ban Thường vụ Đảng uỷ còn trưng tập các cán bộ làm công tác tổ chức, thi đua và các cán bộ có kiến thức chuyên môn tham gia. Thông qua đó, đánh giá đúng thực chất hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên, đồng thời làm căn cứ kết hợp xếp loại đánh giá cán bộ, công chức. Đối với các đảng viên, do đặc thù các đơn vị ở xa trung tâm văn phòng nên với mỗi chi bộ được kiểm tra, mỗi đợt UBKT tổ chức kiểm tra 25% tổng số đảng viên. Đối với các chi bộ không là đối tượng kiểm tra trực tiếp theo kế hoạch, Đảng uỷ chỉ đạo xây dựng kế hoạch tự kiểm tra báo cáo về văn phòng Đảng uỷ tổng hợp nắm  bắt.

 

Thực hiện hướng dẫn của cấp trên về công tác giám sát của cấp uỷ, các ban của cấp uỷ, UBKT các cấp và của chi bộ, Đảng bộ DTQG khu vực Hà Bắc triển khai nghiên cứu, quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên, từ đó xác định rõ chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ, chi  bộ và từng đảng viên trong việc thực hiện công tác giám sát theo quy định; xác định rõ đối tượng cần giám sát, biện pháp, phương pháp giám sát. Nội dung giám sát tập trung vào một số vấn đề: thực hiện các quy định về quản lý tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan…

 

Thông qua giám sát nâng cao vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Điều lệ Đảng và nhiệm vụ chuyên môn. Nhờ vậy, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, DTQG khu vực Hà Bắc luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

 

Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhiều năm qua các chi bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện tốt Điều lệ Đảng, nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên và cùng cấp, nội bộ tổ chức Đảng đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Từ năm 1997 đến nay, Đảng bộ DTQG khu vực Hà Bắc luôn đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh. Năm 2008, Đảng bộ đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

 

Thanh Hương

Top