Hồ sơ lý lịch đảng viên là tài liệu quan trọng được quản lý theo chế độ tài liệu mật của Đảng do vậy các tài liệu được quy định trong hồ sơ đảng viên phải được rà soát, bổ sung đầy đủ, chính xác kịp thời và tổ chức quản lý chặt chẽ, đồng thời giúp cho các cấp ủy cơ sở quản lý đồng bộ hồ sơ lý lịch đảng viên của Đảng bộ, chi bộ cơ sở theo sự phân cấp quản lý.

" /> Để từng bước nâng cao chất lượng quản lý hồ sơ đảng viên
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 08/06/2009 - 08:28
Để từng bước nâng cao chất lượng quản lý hồ sơ đảng viên
 

Hồ sơ lý lịch đảng viên là tài liệu quan trọng được quản lý theo chế độ tài liệu mật của Đảng do vậy các tài liệu được quy định trong hồ sơ đảng viên phải được rà soát, bổ sung đầy đủ, chính xác kịp thời và tổ chức quản lý chặt chẽ, đồng thời giúp cho các cấp ủy cơ sở quản lý đồng bộ hồ sơ lý lịch đảng viên của Đảng bộ, chi bộ cơ sở theo sự phân cấp quản lý.

Để các cơ sở Đảng, đảng viên hiểu, coi trọng và làm tốt công tác quản lý hồ sơ lý lịch đảng viên, đưa các hoạt động của công tác này đi vào nền nếp, trở thành một hệ thống quản lý chặt chẽ, thống nhất (theo quy định của Trung ương), phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác đảng viên; nhanh chóng khắc phục tình trạng buông lỏng, tùy tiện, không nghiêm túc thực hiện đúng những quy định của Trung ương trong việc viết lý lịch và quản lý hồ sơ lý lịch đảng viên. Hồ sơ đảng viên được thực hiện theo mẫu thống nhất của Ban Tổ chức TW. Hồ sơ đảng viên phải được phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác về những hoạt động của đảng viên, về quan hệ gia đình, xã hội, đặc biệt là về đảng tịch, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ năng lực công tác và những đặc điểm lịch sử nếu có. Lý lịch và những giấy tờ trong hồ sơ đảng viên phải được cấp ủy chứng nhận, ký tên, đóng dấu mới có giá trị. Hồ sơ lý lịch đảng viên là tài liệu quan trọng của Đảng, phải tổ chức quản lý chặt chẽ, không được để mất hoặc hư hỏng. Đảng ủy, chi ủy cơ sở là cấp trực tiếp quản lý đảng viên, thường xuyên theo dõi những thay đổi về công tác và đời sống hàng ngày của đảng viên, có trách nhiệm quản lý hồ sơ tài liệu của đảng viên theo quy định của Trung ương. Khi đảng viên thuyên chuyển công tác phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng đến cơ sở mới, trách nhiệm của cán bộ được phân công làm công tác đảng vụ của cấp ủy cần kiểm tra làm tốt các thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng theo đúng quy định và bảo đảm đầy đủ hồ sơ tài liệu của đảng viên trước khi chuyển đi. Những trường hợp đảng viên đã từ trần hoặc đưa ra khỏi Đảng cấp ủy cơ sở phải kịp thời tổng hợp báo cáo bằng văn bản và thu hồi hồ sơ tài liệu của đảng viên giao nộp cho Ban Tổ chức Đảng ủy quản lý. Trách nhiệm của cán bộ làm công tác quản lý hồ sơ đảng viên ở cơ sở phải xây dựng kế hoạch, sưu tầm quản lý đầy đủ hồ sơ, lý lịch của đảng viên trong Đảng bộ, Chi bộ cơ sở mình, làm cho hồ sơ phản ánh chính xác, kịp thời tình hình mọi mặt của từng đảng viên, hướng dẫn cho đảng viên viết lý lịch và bổ sung lý lịch đầy đủ; tổ chức sắp xếp hồ sơ, lý lịch đảng viên ngăn nắp, khoa học, dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, thuận tiện cho việc nghiên cứu. Hồ sơ phải có mục lục, thứ tự giúp cho việc phân biệt tài liệu dễ dàng; nghiên cứu phát hiện những điểm chưa rõ trong hồ sơ, lý lịch đảng viên tiến hành xác minh để làm cho hồ sơ được rõ ràng, tuyệt đối không tiết lộ bí mật trong hồ sơ, lý lịch đảng viên. Để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở và nâng cao chất lượng đảng viên, thì công tác quản lý hồ sơ đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần được các cấp ủy cơ sở quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện đạt chất lượng cao.

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

BTC Đảng ủy khối cơ quan DCĐ tỉnh

Top