Quan điểm lý luận về vai trò của quần chúng trong lịch sử là một bộ phận của chủ nghĩa duy vật lịch sử Mác-Lênin." /> Học tập và làm theo quan điểm quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 11/06/2008 - 07:19
Học tập và làm theo quan điểm quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 Quan điểm lý luận về vai trò của quần chúng trong lịch sử là một bộ phận của chủ nghĩa duy vật lịch sử Mác-Lênin.

H quan liêu, mệnh lệnh. Kết quả là quần chúng không tin, không phục, càng không yêu họ, chung quy là họ không làm nên trò trống gì. Người luôn luôn dạy rằng, người cán bộ, đảng viên của Đảng phải “Tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp, của nhân dân”, ngoài ra không có lợi ích nào khác. Lý tưởng cao quý của Đảng ta, của cán bộ, đảng viên là phục vụ sự nghiệp cách mạng của quần chúng, giải phóng dân tộc, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Người nói: “Trong xã hội không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ lợi ích của nhân dân”. Trung thành với nhân dân, vì lợi ích của nhân dân trước hết, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết; đó là lẽ sống cao quý nhất của người cách mạng.

Là lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của mọi tầng lớp nhân dân lao động, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền cho chúng ta những tình cảm cách mạng sâu sắc đối với quần chúng. Tình cảm đó thể hiện ở sự quan tâm tha thiết đến lợi ích và đời sống của quần chúng. Người nói: “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; Nếu dân rét, là Đảng và Chính phủ có lỗi; Nếu dân dốt, là Đảng và Chính phủ có lỗi; Nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”. Suốt cả cuộc đời, Người đã hết lòng hết sức phục vụ sự nghiệp cách mạng của nhân dân và trước khi qua đời, Người chỉ tiếc một điều là “Không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Người di chúc lại: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Trong giai đoạn mới của cách mạng nước ta hiện nay, Đảng phải phát huy sức mạnh toàn dân tộc để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Vì vậy phải học tập và làm theo quan điểm quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để vận dụng vào thực tiễn công tác, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X là một yêu cầu bức thiết đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Đỗ Ngọc Uẩn

Top