Quan điểm lý luận về vai trò của quần chúng trong lịch sử là một bộ phận của chủ nghĩa duy vật lịch sử Mác-Lênin." /> Học tập và làm theo quan điểm quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 11/06/2008 - 07:19
Học tập và làm theo quan điểm quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 Quan điểm lý luận về vai trò của quần chúng trong lịch sử là một bộ phận của chủ nghĩa duy vật lịch sử Mác-Lênin.

Hồ Chủ tịch là lãnh tụ đầu tiên ở Việt Nam đã tiếp thu quan điểm đó, vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam và phát triển nó trong điều kiện mới của lịch sử.

Vấn đề cơ bản đầu tiên là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chứ không phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng nào”. Quần chúng là người sáng tạo ra lịch sử và thúc đẩy lịch sử không ngừng phát triển. Người vạch rõ sức mạnh của lực lượng quần chúng mà trước hết là “Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động là rất to lớn, là vô cùng vô tận”. Người phân tích một cách khoa học và sâu sắc lực lượng quần chúng ở nước ta trong từng thời kỳ cách mạng và khẳng định địa vị lãnh đạo của giai cấp công nhân, vai trò chủ lực của giai cấp công nhân và giai cấp nông dân-bạn đồng minh to lớn và trung thành nhất của giai cấp công nhân.

Khẳng định vai trò và lực lượng to lớn của quần chúng trong lịch sử, khẳng định chân lý “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, đồng thời Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với quần chúng. Người nói: “Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động là rất to lớn, là vô cùng vô tận. Nhưng lực lượng ấy cần có Đảng Cộng sản lãnh đạo mới chắc chắn thắng lợi”. Xuất phát từ quan điểm về vai trò quyết định và sức mạnh sáng tạo vĩ đại của quần chúng, về vai trò lãnh đạo tất yếu của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của quần chúng, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy chúng ta phải không ngừng tăng cường mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng và coi đó là một trong những nhân tố tạo nên sức mạnh to lớn của Đảng. Vì vậy, cán bộ, đảng viên phải tin tưởng ở quần chúng, gần gũi quần chúng, hòa mình với quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng, tìm hiểu những tâm tư, nguyện vọng của quần chúng để từ đó giúp Đảng định ra những chủ trương, chính sách sát hợp với thực tế và yêu cầu của quần chúng.

Trong điều kiện Đảng nắm chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn phải ra sức thực hành dân chủ, thật sự tôn trọng quyền làm chủ tập thể của quần chúng, chống tệ nạn quan liêu, mệnh lệnh, chống chủ nghĩa cá nhân; phải học hỏi quần chúng. Nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình trước quần chúng, phải không ngừng nâng cao tinh thần tập thể, tinh thần tiên phong gương mẫu trước quần chúng. Cán bộ, đảng viên “Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm quần chúng còn là vấn đề đạo đức cách mạng và tình cảm cách mạng. Người nói: Đạo đức cách mạng là hòa mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Do lời nói và việc làm, đảng viên, đoàn viên và cán bộ làm cho dân tin, dân phục, dân yêu, đoàn kết quần chúng chặt chẽ xung quanh Đảng, tổ chức, tuyên truyền và động viên quần chúng hăng hái thực hiện chính sách và nghị quyết của Đảng. Người chỉ rõ: Hiện nay, chủ nghĩa cá nhân đang ám ảnh một số đồng chí. Họ tự cho mình cái gì cũng giỏi, họ xa rời quần chúng, không muốn học hỏi quần chúng mà chỉ muốn làm thầy quần chúng. Họ ngại làm việc tổ chức tuyên truyền vào giáo dục quần chúng. Họ mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Kết quả là quần chúng không tin, không phục, càng không yêu họ, chung quy là họ không làm nên trò trống gì. Người luôn luôn dạy rằng, người cán bộ, đảng viên của Đảng phải “Tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp, của nhân dân”, ngoài ra không có lợi ích nào khác. Lý tưởng cao quý của Đảng ta, của cán bộ, đảng viên là phục vụ sự nghiệp cách mạng của quần chúng, giải phóng dân tộc, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Người nói: “Trong xã hội không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ lợi ích của nhân dân”. Trung thành với nhân dân, vì lợi ích của nhân dân trước hết, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết; đó là lẽ sống cao quý nhất của người cách mạng.

Là lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của mọi tầng lớp nhân dân lao động, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền cho chúng ta những tình cảm cách mạng sâu sắc đối với quần chúng. Tình cảm đó thể hiện ở sự quan tâm tha thiết đến lợi ích và đời sống của quần chúng. Người nói: “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; Nếu dân rét, là Đảng và Chính phủ có lỗi; Nếu dân dốt, là Đảng và Chính phủ có lỗi; Nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”. Suốt cả cuộc đời, Người đã hết lòng hết sức phục vụ sự nghiệp cách mạng của nhân dân và trước khi qua đời, Người chỉ tiếc một điều là “Không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Người di chúc lại: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Trong giai đoạn mới của cách mạng nước ta hiện nay, Đảng phải phát huy sức mạnh toàn dân tộc để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Vì vậy phải học tập và làm theo quan điểm quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để vận dụng vào thực tiễn công tác, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X là một yêu cầu bức thiết đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Đỗ Ngọc Uẩn

Top