Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng học tập tư tưởng, đạo đức của Người; đồng thời phải hiểu rõ và vận dụng những tư tưởng đó vào lĩnh vực công tác của mình. Thực hiện những lời Người dạy có hiệu quả.

" /> Học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 21/05/2008 - 13:57
Học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng học tập tư tưởng, đạo đức của Người; đồng thời phải hiểu rõ và vận dụng những tư tưởng đó vào lĩnh vực công tác của mình. Thực hiện những lời Người dạy có hiệu quả.

Hồ Chí Minh đặt nền móng cho nền giáo dục nhân dân, nền giáo dục dân chủ mới. Trong những thập niên đầu của quá trình hoạt động cách mạng, Bác Hồ đã tố cáo tội ác của thực dân trước thế giới làm cho thế giới hiểu rõ thực chất của nền giáo dục dân ngu, nhồi sọ của chủ nghĩa thực dân, đồng thời thức tỉnh nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước thuộc địa vùng dậy đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.

Khi mới giành được độc lập, chính quyền cách mạng còn non trẻ, bề bộn biết bao công việc, Bác Hồ đã xác định 6 nhiệm vụ cấp bách, trong đó có 2 nhiệm vụ về giáo dục. Đó là “Chống giặc dốt” và “Giáo dục lại nhân dân” Bác nêu rõ: “Chúng ta có nhiệm vụ cấp bách là phải giáo dục lại nhân dân chúng ta. Chúng ta phải làm cho dân tộc chúng ta trở thành một dân tộc dũng cảm, yêu nước, yêu lao động, một dân tộc xứng đáng với nước Việt Nam độc lập”. Bác rất coi trọng giáo dục, vì vậy, cùng với chống “giặc ngoại xâm”, chống “giặc đói”, phải chống “giặc dốt”.

Những quan điểm về giáo dục và đào tạo của Hồ Chí Minh còn tập trung ở những việc xác định tính chất, nguyên lý, mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục.

Hồ Chí Minh nhiều lần căn dặn: - “Giáo dục cần nhằm vào mục đích là thật thà phụng sự nhân dân”. “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”. “Giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta”.

Về nội dung giáo dục, Hồ Chí Minh nêu rõ quan điểm:

- “Phải thật khoa học, thật hợp lý phù hợp với những bước phát triển của ta”. - “Nội dung giáo dục phải bao gồm cả văn hoá, chính trị khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghề nghiệp, lao động”. Về phương pháp giáo dục, Bác đã chỉ thị cho Bộ Giáo dục ra tuyên bố nêu rõ mục đích, phương pháp và tổ chức nền giáo dục mới. “...Phương pháp của nền giáo dục mới là xóa bỏ lối học nhồi sọ, hình thức, chú trọng phần thực học... nhằm giúp học sinh có lối nhận thức khoa học, phát triển óc phê bình, óc phân tích và tổng hợp, tinh thần sáng tạo và óc thực tế”. Người đặc biệt coi trọng khâu tự học. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (1947) Người đã dạy: “Lấy tự học làm cốt. Do thảo luận và chỉ đạo giúp vào”. Sau này, khi nói về công tác huấn luyện (1950) Người nhấn mạnh: “Phải nâng cao và hướng dẫn việc tự học”.

Người tin tưởng và hy vọng vào thế hệ tương lai của đất nước. Đặt niềm tin vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của nước nhà. Chính vì vậy mà trong “Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường” tháng 9-1945, Người đã viết: “Non sông Việt Nam có trở lên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Thấm nhuần những lời dạy của Bác, Đảng ta đã xác định: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Nhà nước đã tập trung đầu tư cho giáo dục. Toàn Đảng, toàn dân đã quyết tâm, tạo điều kiện cho Giáo dục và Đào tạo phát triển.

Trong những năm qua, giáo dục và đào tạo nước nhà đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Tuy nhiên, so với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp đổi mới của đất nước, ngành Giáo dục và Đào tạo phải phấn đấu vươn lên hơn nữa.

Hiện nay, toàn ngành GD&ĐT đang tích cực triển khai việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo Nghị quyết 40/QH10; thực hiện phổ cập giáo dục theo Nghị quyết 41/QH10 của Quốc hội và Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng về nâng cao chất lượng đội ngũ, thì việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh lại càng trở nên quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Những chỉ dẫn của Người về Giáo dục và Đào tạo càng cần được tìm hiểu kỹ để quán triệt và vận dụng sáng tạo vào từng điều kiện của cơ sở, địa phương. Chúng ta quyết tâm thực hiện thật tốt những lời Người căn dặn.

Hoàng Sỹ Phương

Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh

Top