Đề tài khoa học “Xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, cấp tỉnh của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay” do Sở Nội Vụ thực hiện vừa được Hội đồng Khoa học của tỉnh nghiệm thu đánh giá khả năng ứng dụng cao.

" /> Tính ứng dụng của một đề tài về cải cách hành chính
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 16/05/2008 - 08:03
Tính ứng dụng của một đề tài về cải cách hành chính
 

Đề tài khoa học “Xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, cấp tỉnh của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay” do Sở Nội Vụ thực hiện vừa được Hội đồng Khoa học của tỉnh nghiệm thu đánh giá khả năng ứng dụng cao.

 Đề tài đi sâu làm rõ một số vấn đề cơ bản trong việc xác định biên chế, cơ cấu ngạch công chức, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của UBND huyện Yên Phong, Lương Tài, Gia Bình, Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh và 3 cơ quan cấp tỉnh là Sở Nội Vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công nghiệp. Trên cơ sở phân tích công việc của từng cán bộ công chức được phân công, tổng hợp lại chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, từ đó tách các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực sự nghiệp và nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý hành chính. Đây là căn cứ cho việc quyết định thành lập một số tổ chức mới phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính ở địa phương như: Thành lập Trung tâm Văn hoá, Trạm Khuyến nông, Ban Quản lý các KCN, Ban Quản lý dự án… Tạo ra được định mức tương đối hợp lý về cơ cấu cho các cơ quan, làm cơ sở cho việc xây dựng phát triển nguồn nhân lưc và sử dụng nguồn nhân lực trong từng giai đoạn phát triển của đơn vị. Tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ công chức: tạo tiền đề cho việc xây dựng kế hoạch, dự đoán nhu cầu sử dụng nhân lực của đơn vị, để chủ động nắm bắt các cơ hội thuận lợi, có kế hoạch điều chỉnh, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng người phù hợp từng công việc được giao, nâng cao hiệu làm việc. Qua đó, đánh giá một cách chính xác chất lượng, hiệu quả của từng công chức, từ đó xây dựng chế độ đãi ngộ hợp lý thông qua các hình thức mới về tiền lương, tiền thưởng một cách chính xác, bảo đảm công bằng… .

 

Có thể thấy các nội dung được đề cập trong đề tài “Xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, cấp tỉnh của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay” đều là những vấn đề khá mới mẻ, mang tính thời sự. Tuy nhiên để những nội dung đề cập trong đề tài được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn cần ưu tiên nghiên cứu tiếp một số lĩnh vực: xác định biên chế, cơ cấu ngạch, quy trình thực hiện nhiệm vụ… nhằm tác động thúc đẩy tiến trình cải cách, đổi mới nguồn nhân lực.

 

Thuỳ Dương (gt)

Top