Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, có tầm quan trọng đặc biệt, phải được đặt ra một cách toàn diện, cả trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức. Đồng thời phải đẩy mạnh phát triển đảng viên mới và đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

" /> Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 13/05/2008 - 16:09
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, có tầm quan trọng đặc biệt, phải được đặt ra một cách toàn diện, cả trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức. Đồng thời phải đẩy mạnh phát triển đảng viên mới và đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

S thành tích, chỉ chú ý nhiều đến số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn. Thực hiện mạnh mẽ chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa (thể chế hóa) và từng bước nhất thể hóa chức danh cán bộ, tạo bước chuyển có tính đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở. Mạnh dạn thu hút và đưa sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng về công tác ở xã, phường, thị trấn. Nhà nước nên có chế độ, chính sách để giải quyết đối với những cán bộ chưa được chuẩn hóa, nhưng chưa đủ tuổi, đủ năm công tác để nghỉ chế độ. Thay thế vào đó những cán bộ trẻ có học vấn, có tinh thần, trách nhiệm, có tinh thần phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng.

 

Thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa X về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, phải thường xuyên giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ, kiến thức và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là vấn đề vừa cơ bản, vừa lâu dài, vừa cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

 

Đức Tâm

Top