Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 27/02/2007 - 00:00
Giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của đảng
Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo. Đó là đội Tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, việc giữ vững và tăng cường hơn nữa bản chất giai cấp công nhân của Đảng đang là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
Kế thừa, tiếp thu và vận dụng sáng tạo học thuyết xây dựng Đảng kiểu mới của Lênin vào điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam, trong quá trình chuẩn bị về tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Chỉ có xây dựng một Đảng theo chủ nghĩa Lênin mới thật sự là cách mạng, mới đảm đương được vai trò sứ mệnh lịch sử lãnh đạo giai cấp công nhân lật đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến, mới giải phóng được dân tộc, đem lại độc lập, tự do thật sự cho Tổ quốc, cho nhân dân.Thực tiễn quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta hơn bảy thập kỷ qua đã chứng minh. Mặc dù lịch sử có những biến cố thăng trầm, nhưng Đảng ta luôn luôn giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công nhân trong đấu tranh bảo vệ quyền lợi dân tộc, quyền lợi Tổ quốc. Trong tiến trình cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân cũng như trong sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước, tuy số lượng đảng viên không nhiều nhưng Đảng ta luôn là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết, thống nhất sức mạnh của dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta không chỉ là “con nòi xuất thân từ giai cấp lao động” mà Đảng còn là niềm tin yêu, tin tưởng của toàn thể dân tộc. “Đảng ta là đạo đức, là văn minh, là thống nhất, độc lập, hòa bình, ấm no” đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định trong lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng.Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, khi sự nghiệp đổi mới đất nước đang đi vào chiều sâu, việc giữ vững và tăng cường hơn nữa bản chất giai cấp công nhân của Đảng là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Mặt khác, bối cảnh quốc tế và khu vực đang có những diễn biến hết sức phức tạp, các thế lực phản động, thù địch đang tìm mọi cách chống phá cách mạng nước ta đòi xóa bỏ vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng ta. Do đó việc giữ vững và tăng cường hơn nữa bản chất giai cấp công nhân của Đảng càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết.Để giữ vững và tăng cường hơn nữa bản chất giai cấp công nhân của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới cần quán triệt và thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau:Một là, tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên theo những tiêu chuẩn mà Đảng ta xác định trong các kỳ Đại hội. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, tư cách của người cách mạng. Bởi theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đất có bốn phương, Đông, Tây, Nam, Bắc; Trời có bốn mùa, Xuân, Hạ, Thu, Đông vậy thì người cách mạng cũng phải cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”. Hiện nay trước tác động của mặt trái kinh tế thị trường, một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức và lối sống thì việc giáo dục, rèn luyện cán bộ đảng viên theo di huấn của Bác thật là có ý nghĩa. Mỗi cán bộ đảng viên nhất là những đồng chí nắm giữ các cương vị chủ trì phải gương mẫu trong lời nói và việc làm, thực sự là tấm gương sáng cho cấp dưới và quần chúng noi theo.Hai là, đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển đảng viên trong giai cấp công nhân, lao động trong các thành phần kinh tế. Đây là vấn đề rất quan trọng, trực tiếp góp phần giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Bởi hiện nay, mặc dù Đảng ta có trên 2,7 triệu đảng viên xuất thân từ công nhân, nông dân và trí thức, tuy nhiên có một thực tế là tỷ lệ đảng viên được kết nạp gần đây xuất thân từ thành phần giai cấp công nhân còn ít, chưa tương xứng với số lượng giai cấp công nhân. Vì vậy, cùng với việc phát triển số lượng, chất lượng giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước đòi hỏi các cấp ủy Đảng, đoàn thể phải tích cực lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên từ giai cấp công nhân.Ba là, cần thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ dự nguồn, kế cận. Thông qua việc luân chuyển để rèn luyện, thử thách cán bộ, gắn họ với thực tiễn cơ sở, để họ đúc rút cho mình những kinh nghiệm phục vụ cho công tác lãnh đạo sau này. Đây cũng chính là tiếp tục thực hiện phong trào “vô sản hóa” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề xuất từ năm 1927. Thông qua phong trào “vô sản hóa” để nâng cao phẩm chất, lập trường, tư tưởng của giai cấp công nhân cho mỗi cán bộ, đảng viên và cũng là để giữ vững và tăng cường hơn nữa bản chất giai cấp công nhân của Đảng.
Top