Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 26/11/2007 - 00:00
Bác Hồ dạy sống khiêm tốn, giản dị, lời nói đi đôi với việc làm
Khiêm tốn, giản dị là đức tính cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt thời gian đi tìm đường giải phóng cho dân tộc, mặc dù phải trải qua những gian nan, vất vả và tiếp xúc với mọi hoàn cảnh, Bác Hồ luôn luôn thể hiện sống khiêm tốn, giản dị. Đức tính khiêm tốn, giản dị của Người đã trở thành tác phong của toàn Đảng. Tác phong ấy đã góp phần xứng đáng vào việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam “Đảng đạo đức, Đảng văn minh”.
Bác Hồ coi đức tính khiêm tốn, giản dị là chân lý của cuộc sống. Người khuyên cán bộ, đảng viên, nhân dân đừng bao giờ xa rời chân lý đó, phải: Cần, kiệm, liêm, chính”. Đây chính là sức mạnh của đạo lý làm người mà Bác Hồ đã xây dựng nên.Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng giản dị và khiêm tốn, đã hòa làm một với cuộc sống của dân tộc, luôn luôn tỏa sáng trên đất nước Việt Nam và trên thế giới.Bác luôn thực hiện lời nói đi đôi với hành động, lý luận đi đôi với thực tiễn, nói là để mà làm, làm phải đúng như điều đã nghĩ, đã nói. Thống nhất giữa lời nói và việc làm là nguyên tắc đạo đức của Bác Hồ, thể hiện ở tấm gương đạo đức của bản thân Người và những lời Người dạy về đạo đức. Người đề xuất toàn dân tiết kiệm gạo để giúp đồng bào khi đói thì Người nhịn ăn trước. Khi kinh tế khó khăn, đời sống nhân dân còn khổ, mọi người ăn độn, Bác cũng bảo mọi cán bộ, nhân dân ăn độn bao nhiêu phần trăm thì cho Bác từng ấy giống như cán bộ, nhân dân. Đạo lý này, lẽ sống này hẳn sẽ là một tấm gương soi sáng cho ta trong việc thực hiện mục tiêu của Đảng đề ra: xóa đói, giảm nghèo, Người khuyên cán bộ phải Cần, Kiệm, Liêm, Chính thì Người đã sống giản dị, thanh bạch. Người khước từ ở ngôi nhà sang trọng thuộc thời Toàn quyền Đông Dương, mà chỉ ở ngôi nhà của người công nhân phục vụ Toàn quyền thời đó. Sau đó, Người đến ở trong ngôi nhà sàn.Những điều Bác Hồ dạy về đạo lý làm người, làm cán bộ, đảng viên có giá trị thực tiễn nóng hổi đối với chúng ta trong điều kiện Đảng cầm quyền lãnh đạo toàn dân xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, bảo vệ Tổ quốc.Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, trong khi cách mạng đòi hỏi sự phấn đấu kiên định và bền bỉ để thực hiện mục tiêu lý tưởng thì một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên giảm sút ý chí, phai nhạt lý tưởng, dao động, suy thoái về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; công cuộc đổi mới đất nước đòi hỏi phải toàn tâm, toàn ý chăm lo sự nghiệp chung thì lại làm việc cầm chừng, thiếu tinh thần đồng cam, cộng khổ, chỉ lo vun vén cá nhân, tham nhũng, lãng phí, hối lộ, đặc quyền đặc lợi, cục bộ địa phương, cơ hội luồn lách, chỉ coi trọng lợi ích vật chất mà xem nhẹ giá trị tinh thần, nặng về lợi ích thực dụng trước mắt, xem nhẹ lợi ích cơ bản và lâu dài; cách mạng đòi hỏi đảng viên và người lãnh đạo phải sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân... thì lại xa dân, quan liêu, đại khái, hống hách, sách nhiễu, hành dân; đất nước, quê hương còn nghèo, nhân dân còn thiếu thốn thì một bộ phận người xa hoa, phung phí, phè phỡn tiền của, bỏ mặc tài sản của công mất mát, hư hỏng và bị phá hoại; các thế lực thù địch đang tìm mọi cách, không từ thủ đoạn gì để chống lại hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH... thì một số cán bộ, đảng viên lại mơ hồ, phụ họa, mất cảnh giác. Thực tế đó càng cho chúng ta thấy ý nghĩa sâu xa và quan trọng của đạo lý làm người mà Bác Hồ đã dạy chúng ta và Bác là người nêu gương sáng.
Top