Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 05/04/2007 - 23:00
Đồng chí Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo chính trị xuất sắc, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam
Đồng chí Lê Duẩn là chiến sỹ thuộc lớp cận vệ đầu tiên của Đảng, một học trò tiêu biểu, xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân và cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.
Xuất thân trong một gia đình lao động ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, nơi có truyền thống yêu nước, đồng chí Lê Duẩn sớm giác ngộ cách mạng, tham gia Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên năm 1928 và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Cuộc đời hoạt động gần 60 năm của đồng chí gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng nước ta. Từ những năm 20 đến những năm 80 của thế kỷ XX, đồng chí đã tham gia hoạt động ở tất cả các miền Bắc-Trung-Nam; từng trải mọi gian nan thử thách, luôn gần gũi cán bộ, chiến sỹ và nhân dân lao động. Từ những năm 1930 đến lúc qua đời, đồng chí là một nhà lãnh đạo quan trọng của Đảng. Năm 1939, đồng chí Lê Duẩn được cử vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng và cùng Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 6, quyết định chuyển hướng chiến lược, đưa cuộc đấu tranh cách mạng nước ta sang thời kỳ mới. Từ năm 1960 trên cương vị Bí thư thứ nhất, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí đã có những cống hiến quan trọng vào sự lãnh đạo của Đảng, đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.Là một người Mácxít-Lênin nít chân chính, đồng chí luôn luôn suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo phân tích tình hình thực tế, đề ra những giải pháp linh hoạt, nhạy bén trước những bước ngoặt của lịch sử và những tình huống phức tạp của cách mạng. Trong những năm đen tối dưới chế độ thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, đồng chí đã thấy rõ sức mạnh của quần chúng nhân dân, khả năng thắng lợi của cách mạng qua phong trào Đồng khởi năm 1959, đồng chí Lê Duẩn đã cùng Ban Chấp hành Trung ương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại xác định đường lối, chính sách của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khoa học quân sự cách mạng Việt Nam, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế khác, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của nhân dân thế giới chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập, tự do.Từ khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc thống nhất, cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội, đồng chí Lê Duẩn đã góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn, nhằm xác định và hoàn chỉnh đường lối cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta; trong điều kiện một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên Chủ nghĩa xã hội. Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đồng chí đã kiên trì nguyên tắc kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế để thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú và sáng tạo của đồng chí Lê Duẩn đã nêu tấm gương cho những người cộng sản và nhân dân Việt Nam noi theo. Đó là lòng trung thành vô hạn với lợi ích tối cao của Tổ quốc và nhân dân, với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa cao cả. Phẩm chất cách mạng cao quý của đồng chí được thể hiện ở tinh thần cách mạng tiến công không ngừng. Bất chấp mọi thử thách của nhà tù đế quốc, của cuộc sống gian khổ kéo dài ở chiến khu, cũng như những năm tháng hoạt động trong vùng địch tạm kiểm soát, đồng chí luôn nêu cao nghị lực kiên cường, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.Đồng chí sống trung thực và giản dị; luôn luôn gần gũi đồng bào, với tình thương yêu thiết tha và chân thành; quan tâm đến ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Đồng chí đặc biệt coi trọng việc tổng kết kinh nghiệm thực tiễn trên cơ sở đó đề ra chủ trương, chính sách phù hợp đưa phong trào cách mạng tiến lên.Đồng chí Lê Duẩn vừa là nhà yêu nước lớn, vừa là một người quốc tế chủ nghĩa trong sáng, suốt đời noi gương Bác Hồ, chăm lo, củng cố và tăng cường đoàn kết quốc tế giữa các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới trong cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Đi theo con đường của Lênin vĩ đại, con đường của Cách mạng Tháng Mười, đồng chí luôn quan tâm, vun đắp và tăng cường tình hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện với Liên Xô; xây dựng khối liên minh đặc biệt giữa Việt Nam với Lào, Campuchia và các nước trong cộng đồng Xã hội chủ nghĩa. Những cống hiến của đồng chí Lê Duẩn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta thật là to lớn. Lịch sử nước ta mãi mãi ghi nhận công lao, đóng góp đó.Tưởng nhớ đồng chí Lê Duẩn, chúng ta tưởng nhớ đến một nhà lãnh đạo chính trị xuất sắc, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam. Chúng ta kiên trì vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, ra sức phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Top