Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 16/04/2007 - 23:00
Nhiệm vụ chính trị quan trọng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên
Sự nghiệp đổi mới đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam, đồng thời tạo ra những thuận lợi và những thử thách mới đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức. Hơn lúc nào hết, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm lành mạnh nền đạo đức xã hội.
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo giáo dục, rèn luyện đảng viên về phẩm chất đạo đức và đặt lên hàng đầu vấn đề “Tư cách người cách mạng”. Người luôn làm gương và yêu cầu mỗi người, nhất là cán bộ, đảng viên của Đảng phải có đạo đức cách mạng, phải kết hợp chặt chẽ phẩm chất và năng lực, hồng và chuyên, đức và tài trong đó Đức là gốc. Người nói: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Trong di chúc để lại cho muôn đời con cháu Bác dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ của Đảng phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn đảng ta thật sự trong sạch. Phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Theo Người, cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng, phải ra sức làm việc cho Đảng, giữ gìn kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng phục vụ nhân dân, vì Đảng vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi công việc.Về thi hành đạo đức cách mạng Người chỉ rõ: Mọi chính sách và Nghị quyết của Đảng đều vì lợi ích của nhân dân. Vì vậy, đạo đức cách mạng của người đảng viên là bất kỳ khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và Nghị quyết của Đảng, làm gương cho quần chúng. Mọi đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng, ngăn ngừa và kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân. Đạo đức cách mạng là vô luận trong hoàn cảnh nào người đảng viên cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. Đạo đức cách mạng là bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ làm công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khổ, đều một lòng một dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của nhân dân, đều nhằm mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội. Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. Có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn, gian khổ thất bại cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước. Vì lợi ích chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc và của loài người mà không ngần ngại hi sinh tất cả lợi ích riêng của cá nhân mình. Khi cần, thì sẵn sàng hi sinh tất cả tính mạng của mình cũng không tiếc. Đó là biểu hiện rõ rệt cao quý nhất của đạo đức cách mạng.Thực tiễn xây dựng Đảng trong 77 năm qua cho thấy đạo đức cách mạng là cái gốc của người cách mạng, nếu không có đạo đức, không toàn tâm, toàn ý vì Đảng, vì dân thì dù có tài mấy cũng chẳng có ích gì, có khi còn có hại cho cách mạng. Vì vậy trong công tác lãnh đạo của mình Đảng ta luôn coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Trong đó Đảng ta đã quan tâm rất nhiều đến nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng. Coi trọng việc giáo dục về phẩm chất, đạo đức.Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. Với lối sống thật sự cần kiệm, khiêm tốn, giản dị, coi khinh sự xa hoa, không ưa chuộng những nghi thức trang trọng. Suốt đời Người sống trong sạch vì dân, vì nước, vì con người không gợn chút riêng tư. Người đã đề ra tư cách của người cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phấn đấu noi theo. Vì vậy, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng và mỗi người Việt Nam.
Top