Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 04/06/2007 - 23:00
Sau một năm thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) ở Bộ CHQS tỉnh
Nghị quyết 51-NQ/T.W của Bộ Chính trị (khóa IX) và Nghị quyết 513-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam, được thực hiện thống nhất trong toàn quân từ ngày 19-5-2006. Qua một năm quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng; hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị không ngừng được củng cố và tăng cường, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương trong tình hình mới.
Ngay sau khi có chỉ đạo của trên, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc ở các cấp, làm cho mọi cán bộ, chiến sỹ, nhất là đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết đối với sự nghiệp xây dựng và chiến đấu của quân đội ta, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; nâng cao hiệu lực chế độ một người chỉ huy; góp phần xây dựng quân đội nói chúng, lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện, cấp ủy các cấp đã thực hiện nghiêm túc những nguyên tắc cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt là chấp hành nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam “tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt”; nguyên tắc chỉ đạo về tổ chức, phương thức hoạt động của cơ quan chính trị và chính ủy, chính trị viên các cấp. Đến nay Bộ CHQS tỉnh đã bố trí, sắp xếp đủ 100% chức danh chính ủy, chính trị viên theo đúng quy định, các đồng chí được bổ nhiệm đã phát huy tốt trách nhiệm trên cương vị mới, đáp ứng được yêu cầu về phẩm chất, năng lực và phương pháp công tác. Luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; mẫu mực về phẩm chất đạo đức, lối sống; có kiến thức toàn diện, nhất là năng lực tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Tác phong công tác sâu sát, nói đi đôi với làm, thực sự là tấm gương để cán bộ, chiến sỹ noi theo. Mối quan hệ giữa người chỉ huy với chính ủy, chính trị viên được xây dựng bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, theo đúng nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, chỉ huy và toàn đơn vị. Vị trí, vai trò của chính ủy, chính trị viên ngày càng được khẳng định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đã được triển khai thực hiện có chất lượng và hiệu quả hơn trong tất cả các nhiệm vụ: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, động viên quân dự bị, tuyển quân. Năm 2006 có 100% Đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, Bộ CHQS tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng cờ Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng. Tuy nhiên, qua một năm thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị còn bộc lộ một số hạn chế như: Nhận thức về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ của một vài cấp ủy, cán bộ còn chưa sâu, chưa toàn diện. Năng lực và kinh nghiệm tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị của một số đồng chí chính ủy, chính trị viên có mặt chưa đáp ứng với vị trí của người cán bộ chủ trì về công tác Đảng, công tác chính trị. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, thời gian tới Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thiện chức trách, nhiệm vụ của chính ủy, chính trị viên ở từng cấp. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chính ủy, chính trị viên. Bảo đảm cho đội ngũ chính ủy, chính trị viên “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội nói chung và xây dựng lực lượng quân sự tỉnh nói riêng trong tình hình mới.
Top