Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 12/03/2018 - 16:33
Liên Ấp đoàn kết xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh
Những năm qua, Chi bộ thôn Liên Ấp, xã Việt Đoàn (Tiên Du) tập trung công tác xây dựng Đảng toàn diện trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng và phát huy mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Để xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, Chi bộ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ; tăng cường ý thức trách nhiệm, năng động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chi bộ tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Chi bộ chú trọng duy trì nền nếp, từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ vào ngày mùng 1 hằng tháng. Nội dung sinh hoạt sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Tại các buổi sinh hoạt, Chi bộ thường xuyên phổ biến, quán triệt và triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, các chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ của địa phương đến toàn thể đảng viên. Chi bộ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; kiểm điểm rõ về mức độ, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của từng đảng viên đã được phân công. Các đảng viên tham gia thảo luận đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, xây dựng. Trong các cuộc sinh hoạt, Chi bộ luôn vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng và quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy trí tuệ tập thể, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết sát với tình hình thực tế và có tính khả thi cao. Từ đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được Chi bộ chú trọng. Chi bộ thôn Liên Ấp là chi bộ nông thôn có 55 đảng viên, mặc dù bận rộn với công việc sản xuất nông nghiệp nhưng đảng viên luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua; tích cực nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của dân; chủ động tuyên truyền và triển khai các chương trình Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Chất lượng đảng viên ngày càng nâng cao. Năm 2017, qua bình xét Chi bộ có 92,6% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 4,6% số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Đỗ Đình Việt, Bí thư Chi bộ cho biết: “Nhờ sự chỉ đạo, lãnh đạo đúng đắn, gần dân, hiểu dân, Chi bộ thôn luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kinh tế - xã hội, niềm tin của nhân dân vào Đảng ngày càng được củng cố vững chắc. Năm 2017, thu nhập bình quân của người dân trong thôn đạt hơn 25 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%; tỷ lệ gia đình đạt văn hóa đạt 95%; hơn 10 năm liên tục thôn giữ vững danh hiệu Làng văn hóa; Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn được công nhận vững mạnh; nhiều năm liền Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, từ năm 2015 đến nay, Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Năm 2016, thôn hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới, góp phần cùng các thôn khác đưa xã Việt Đoàn đạt chuẩn Nông thôn mới. Thời gian tới, Chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh; giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng quê hương ngày càng phát triển”. 

Mai Phương
Top