Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 08/03/2018 - 08:45
Những nội dung về hỗ trợ khởi nghiệp theo Nghị quyết số 75 của HĐND tỉnh khóa XVIII
LTS: Ngày 7-12-2017, tại kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII ban hành Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND về việc Ban hành Quy định hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Báo Bắc Ninh giới thiệu các nội dung chính về hỗ trợ khởi nghiệp:

I. Hỗ trợ theo Chương trình, Đề án khởi nghiệp:

1. Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hỗ trợ khởi nghiệp; cơ quan chủ trì Đề án khởi nghiệp có trách nhiệm truyền thông, cung cấp thông tin, tập huấn, phổ biến kiến thức, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp; tư vấn khởi nghiệp; đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ, giáo viên hướng nghiệp tại các trường phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp khởi nghiệp, lồng chép chương trình khởi nghiệp trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp; xây dựng Đề án khởi nghiệp gửi Ban điều hành chương trình khởi nghiệp, Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ xây dựng dự toán cho hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp hàng năm;

2. Hàng năm, các sở, ngành có chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ khởi nghiệp trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và nhất thiết phải bố trí kinh phí hỗ trợ khởi nghiệp.

II. Hỗ trợ tư vấn thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và tư vấn pháp lý:

1. Miễn phí tư vấn cho cơ sở khởi nghiệp:

a) Miễn phí tư vấn hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh cho doanh nghiệp khởi nghiệp;

b) Miễn phí tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận thông tin pháp luật, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện pháp luật, hạn chế các rủi ro trong kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh;

c) Miễn phí tư vấn lập các Chương trình, Đề án, Dự án khởi nghiệp của các tổ chức, cá nhân có sáng kiến khởi nghiệp được Ban điều hành chương trình khởi nghiệp lựa chọn tại Khoản 2 Điều 11 Quy định này;

d) Hằng năm, các đơn vị sự nghiệp công lập có thu (tự chủ hoặc tự chủ một phần kinh phí) có nội dung hỗ trợ tư vấn miễn phí tại điều này, tổng hợp nhu cầu kinh phí đáp ứng việc miễn phí tư vấn theo các quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước. Đối với các đơn vị tư vấn ngoài công lập được thực hiện như Khoản 5 Điều 3 Quy định này.

2. Cơ quan Nhà nước rút ngắn còn tối đa 1/3 thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Nhà nước khi tiến hành thủ tục hành chính đối với các cơ sở khởi nghiệp.

III. Hỗ trợ vốn:

1. Hỗ trợ thông qua tổ chức tài chính của tỉnh:

a) Ngân sách tỉnh ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc các Quỹ của tỉnh để cho vay ủy thác đối với cơ sở khởi nghiệp.

Sở Tài chính xây dựng Quy chế ủy thác cho vay vốn cơ sở khởi nghiệp báo cáo UBND tỉnh quyết định theo quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Hỗ trợ vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Bảo vệ môi trường theo Danh mục được phê duyệt trong từng thời kỳ thuộc phạm vi, điều kiện được vay vốn theo quy chế cho vay của các Quỹ.

c) Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư tối đa 3%/năm và lãi suất cho vay không thấp hơn lãi suất Ngân sách tỉnh cho vay ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (thời gian hỗ trợ tối đa 36 tháng kể từ ngày dự án được các tổ chức tín dụng cho vay vốn).

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan hướng dẫn thủ tục hồ sơ hỗ trợ, thẩm định hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, trình danh mục dự án được lựa chọn hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Các Quỹ khác:

a) Khuyến khích thành lập và mở chi nhánh các Quỹ Đầu tư mạo hiểm trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận các Quỹ Đầu tư mạo hiểm;

b) Khuyến khích ở mức cao nhất để thành lập các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp có tham gia góp vốn của tư nhân.

IV. Hỗ trợ đào tạo, tập huấn phát triển nguồn nhân lực khởi nghiệp:

1. Hỗ trợ 100% kinh phí biên soạn tài liệu khởi nghiệp phù hợp với từng đối tượng: Học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ,…;

2. Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ, giáo viên hướng nghiệp tại các trường phổ thông, các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp;

3. Hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn cho những người có tiềm năng khởi nghiệp không quá 1 ngày;

4. Hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn khởi sự kinh doanh (không quá 3 ngày);

5. Hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo nhân lực quản trị chuyên nghiệp;

6. Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo, tập huấn phát triển nguồn nhân lực khởi nghiệp lập dự toán hàng năm theo quy định của UBND tỉnh.

V. Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:

Thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025” và các quy định, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

VI. Hỗ trợ sáng kiến khởi nghiệp:

1.  Khuyến khích tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đề xuất các sáng kiến hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy môi trường và phong trào khởi nghiệp; phát huy sáng kiến trong cộng đồng về khởi nghiệp;

2. Ban điều hành chương trình khởi nghiệp lựa chọn các sáng kiến khả thi, hỗ trợ xây dựng Chương trình, Đề án, Dự án trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

 Các cơ sở khởi nghiệp được áp dụng chính sách hỗ trợ gồm: Các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động sản xuất kinh doanh khởi nghiệp trong các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp làng nghề, các nhóm ngành công nghiệp trọng điểm ưu tiên phát triển của tỉnh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nhiều hộ nông dân; Doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới với thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu; Các cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp theo các Chương trình, Đề án khởi nghiệp. 

Nguyên tắc hỗ trợ: Các nội dung hỗ trợ trong quy định này được thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện; Ngân sách tỉnh hỗ trợ có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực hằng năm; Cơ sở khởi nghiệp được hưởng mức hỗ trợ cao nhất cho một hình thức hỗ trợ; Trong trường hợp có quy định của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương mới ban hành liên quan đến hình thức, nội dung, mức quản lý kinh phí hỗ trợ thì thực hiện theo quy định đó.

Ngoài ra, Nghị quyết còn quy định cụ thể về: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Phương thức quản lý kinh phí hỗ trợ; Cơ quan chủ trì các Chương trình, Đề án hỗ trợ khởi nghiệp; Ban điều hành chương trình khởi nghiệp; Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, đơn vị;…

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ  ngày 1 - 1 -2018.

Thanh Hương
Top