Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 05/03/2018 - 11:17
Lương Tài nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức công đoàn
Những năm qua, Liên đoàn lao động huyện Lương Tài đã không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn theo phương châm hướng về cơ sở. Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

 Liên đoàn lao động huyện Lương Tài hiện chỉ đạo trực tiếp 101 Công đoàn cơ sở với 2.364 đoàn viên. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, LĐLĐ huyện chú trọng phát động phong trào xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình hoạt động. Chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm ở cơ sở, lấy đó làm mô hình nhân rộng cho các cơ sở còn lại; đồng thời tập trung chỉ đạo củng cố các đơn vị có hoạt động chưa đạt yêu cầu và kịp thời kiện toàn tổ chức công đoàn cơ sở. 5 năm qua, toàn huyện đã thành lập mới được 3 công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp; giải thể 4 công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước do không còn hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam về sắp xếp lại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, LĐLĐ huyện đã thực hiện nghiêm túc, giải thể công đoàn Giáo dục huyện và tiếp nhận 52 công đoàn cơ sở khối Giáo dục về quản lý trực tiếp; bàn giao 2 công đoàn cơ sở về Công đoàn Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2022 bảo đảm đúng nguyên tắc, dân chủ, thiết thực. Đã bầu được 311 ủy viên BCH Công đoàn khóa mới; 35 Ủy ban kiểm tra công đoàn với 105 đồng chí ủy viên.

Thực hiện chương trình phát triển đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Nghị quyết của Tỉnh ủy Bắc Ninh về Tăng cường củng cố, thành lập tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và Nghị quyết về “Phát triển đảng viên và thành lập tổ chức Đảng ở các loại hình doanh nghiệp khu vực nhà nước”, LĐLĐ huyện đã chủ động tham mưu với Thường trực Huyện ủy Lương Tài kiện toàn Ban chỉ đạo củng cố, vận động thành lập công đoàn ngoài quốc doanh của huyện. BCĐ huyện luôn phát huy cao vai trò trách nhiệm gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt từng khâu trong quá trình chỉ đạo như: khảo sát, phân loại doanh nghiệp, lập kế hoạch tuyên truyền vận động, giao chỉ tiêu vận động, phân công theo dõi, phụ trách địa bàn... 5 năm qua đã khảo sát được trên 90% số doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn; tuyên truyền, vận động thành lập mới được 9 tổ chức công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước đạt 128% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ VIII và 113% chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao; kết nạp mới được 343 đoàn viên công đoàn.

Xác định công tác cán bộ đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, LĐLĐ huyện luôn quan tâm kiện toàn đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ công đoàn phát huy năng lực trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, trang bị kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Tổ chức các lớp tập huấn cho 100% cán bộ công đoàn cơ sở về nghiệp vụ công đoàn, công tác tài chính công đoàn; phổ biến một số điều trong Bộ Luật lao động, Luật công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật BHXH, Luật cán bộ công chức và các chế độ, chính sách mới liên quan tới người lao động. Việc đánh giá, phân loại tổ chức công đoàn cũng được LĐLĐ huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Thường xuyên phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đối với các phần việc, địa bàn được phân công.

Bằng các giải pháp thiết thực, chất lượng đoàn viên và tổ chức công đoàn được nâng lên, đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ 2013-2018 đề ra. Toàn huyện có gần 3.500 lượt đoàn viên xuất sắc, hơn 5.500 đoàn viên tích cực, 412 lượt Công đoàn cơ sở vững mạnh, 85 lượt công đoàn cơ sở đạt loại khá… LĐLĐ huyện liên tục được LĐLĐ tỉnh xếp loại tốt; cơ quan đạt tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc; liên tục đạt chuẩn văn hóa và được các cấp khen thưởng; 25 đồng chí cán bộ công đoàn có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng kỷ niêm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”. 

Phượng Duyên, Đài Lương Tài
Top