Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 05/03/2018 - 11:08
Quế Võ phấn đấu đạt huyện nông thôn mới năm 2018
Kết quả đánh giá theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2020, Quế Võ hiện đạt 362 tiêu chí, tương đương bình quân 17,1 tiêu chí/xã.

6 xã đạt 19 tiêu chí, được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017 là Việt Hùng, Quế Tân, Bồng Lai, Bằng An, Đức Long, Cách Bi, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn là 14 xã. 6 xã còn lại đạt từ 15-18 tiêu chí, tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn năm 2018 là Yên Giả, Hán Quảng, Phù Lương, Phù Lãng, Ngọc Xá, Châu Phong. Về xây dựng huyện NTM, đến nay Quế Võ đã đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, còn 2/9 tiêu chí chưa đạt là Văn hóa - Giáo dục và tiêu chí về Môi trường.

Năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm cũng là quyết tâm chính trị của huyện là 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, xây dựng NTM theo định hướng bền vững. Để đạt được mục tiêu đề ra, Quế Võ xác định trước hết phải tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để các cấp, các ngành cùng toàn thể nhân dân thống nhất nhận thức, chung sức xây dựng huyện nông thôn mới. Thường xuyên rà soát việc thực hiện các tiêu chí, xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thiện, củng cố các tiêu chí đã đạt và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn thiếu. Đẩy mạnh công tác thực hiện và quản lý quy hoạch, hoàn thành tốt các dự án về hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, có kế hoạch cân đối, bố trí ngân sách cho công tác quản lý bảo trì các công trình hạ tầng từ nguồn ngân sách địa phương.

Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển dịch vụ, phát triển nông thôn với phát triển đô thị theo quy hoạch. Thực hiện Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của huyện giai đoạn 2015-2020 theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị, bền vững bảo vệ môi trường sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới, Đề án thí điểm tích tụ ruộng đất thông qua hình thức thuê, góp ruộng, Đề án phát triển thương hiệu khoai tây Quế Võ; phát huy thương hiệu “Khoai tây Quế Võ”, “gạo tẻ thơm Quế Võ”, tiếp tục xây dựng thương hiệu cho một số nông sản khác của huyện như gạo nếp, dưa gang… Xây dựng các vùng sản xuất lúa, rau màu đạt tiêu chuẩn an toàn. Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tiếp tục hình thành các HTX liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.

 Địa phương đã đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ Huyện thực hiện Đề án phát triển thương hiệu Khoai tây Quế Võ, trong đó tập trung xây dựng khu sản xuất giống khoai tây sạch bệnh, ứng dụng công nghệ sinh học, xây dựng vùng sản xuất khoai tây an toàn, xây dựng khu sơ chế, phân loại, bảo quản khoai tây thương phẩm, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ cho sản phẩm khoai tây Quế Võ, hỗ trợ xây dựng dự án sản xuất rau an toàn, (rau hữu cơ) tại Quế Võ.

 

Thành Trung (Quế Võ)
Top