Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 05/03/2018 - 11:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện, quản lý 143 thủ tục hành chính cấp tỉnh
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đang triển khai thực hiện, quản lý 143 bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh trên 6 lĩnh vực (thực hiện 138 TTHC, quản lý 5 TTHC).

Trong đó lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp có 74 thủ tục; lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp HTX có 19 bộ thủ tục. Lĩnh vực đầu tư  tại tỉnh có 30 thủ tục, với 25 thủ tục thực hiện tại Sở KH&ĐT, 5 thủ tục thực hiện tại các cơ quan khác (có sự quản lý, giám sát của Sở KH&ĐT); lĩnh vực đấu thầu có 4 thủ tục. Trên lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và viên trợ phi chính phủ nước ngoài có 13 thủ tục; các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phải thực hiện 3 thủ tục. Ngoài ra, Sở KH&ĐT cũng quản lý 28 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện và 2 thủ tục lĩnh vực đấu thầu thẩm quyền giải quyết cấp xã.

Thời gian qua, nhờ cơ chế một cửa liên thông hiện đại hoạt động hiệu quả, thời gian giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền của Sở KH&ĐT giảm đáng kể. Thời gian đăng ký doanh nghiệp thành lập mới giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ; Giảm từ 15 ngày xuống còn 7 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ) đối với đăng ký cấp mới Giấy Chứng nhận Đăng ký đầu tư đối với các dự án không thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, không thuộc lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện…

Dương Hoàn
Top