Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 13/02/2018 - 10:16
Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Năm 2017, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ quan trọng trong công tác chính trị tư tưởng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có các văn bản, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai chuyên đề năm, đăng ký làm theo; tăng cường kiểm tra, giám sát, coi trọng việc tự kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trò chuyện với các đại biểu tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05.

 

 

Đánh giá ở các cấp, tổ chức đảng cho thấy, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai nghiêm túc, kịp thời, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo các cấp đã tổ chức 458 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân, lựa chọn 273 vấn đề bức xúc, nổi cộm và đã giải quyết đạt trên 80%. Việc học chuyên đề tại chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, cơ quan, đơn vị được chú trọng và đi vào thực chất hơn, số chi bộ đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên đạt 94,5%. Việc đăng ký làm theo của cán bộ đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được quan tâm, chú trọng, đã có 97% người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở, 90% cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo; các trường học trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 04- NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 - 2020”, đưa bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 2 đến lớp 12 theo hướng mỗi tháng một bài lồng ghép trong môn Đạo đức, Giáo dục công dân và trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội… tổ chức các hoạt động về giáo dục đạo đức lối sống, hát Quốc ca trong lễ chào cờ Tổ quốc; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; giáo dục lịch sử truyền thống, văn hóa xếp hàng nơi công cộng; học hát dân ca quan họ Bắc Ninh, tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh.

 

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất tại Nhà máy sữa Vinamilk Tiên Sơn.

 

Công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với sinh hoạt của các tổ chức Đảng, đoàn thể các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đội thông tin lưu động, chiếu phim, phóng sự... đã có 1988 tin, bài, phóng sự được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đài PT- TH tỉnh tiếp tục duy trì sản xuất và phát sóng chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Hội VHNT, Hội Nhà báo tăng cường tuyên truyền, động viên, khuyến khích hội viên, văn nghệ sỹ, nhà báo tích cực tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... đã xuất hiện một số mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm mới, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác như: Mô hình Bác sỹ doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; các cơ sở giáo dục, tổ chức Đoàn, Hội, Đội xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, xếp hàng nơi công cộng, thực hiện các quy định về trật tự ATGT, sống nhân ái, vì cộng đồng; cuộc vận động “xây dựng người chiến sỹ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức 8 cuộc tọa đàm tại Ban chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức trưng bày các tư liệu, bài viết về Chỉ thị 05; mô hình thư viện thôn Phú Mẫn; mô hình “Học Bác tiết kiệm” xã Đình Tổ; “Tuổi trẻ Lương Tài học tập và làm theo Bác”.

 

 

Thực hiện Chỉ thị 05 nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhiều việc làm thiết thực, cụ thể.Trong ảnh: Hội LHPN thị trấn Gia Bình tặng gạo cho gia đình bà Nguyễn Thị Gái thôn Hương Vinh trong chương trình “Hũ gạo tình thương”.

 

Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy cơ sở xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện còn chậm; bí thư cấp ủy, người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 còn hạn chế; việc đăng ký làm theo của một số tập thể, cá nhân còn chung chung, dài, chưa sát với chức năng, nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa đi vào các nội dung thiết thực, phù hợp với từng loại hình chi bộ, cơ quan, đơn vị; việc phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác còn ít; hoạt động tuyên truyền, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí trên các phương tiện thông tin đại chúng còn có mặt hạn chế.

Năm 2018 với chủ đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt mục đích yêu cầu đặt ra, cần tập trung một số nội dung sau:

1. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung của Chuyên đề. Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tự phê bình và phê bình; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong tự phê bình và phê bình. Đưa nội dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ. Từng chi bộ định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ.

2. Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05; về các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, nhân rộng những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt”. Chú trọng biểu dương đối với người lao động ở cơ sở, những việc làm nhỏ, bình dị, gần gũi với quần chúng nhân dân.

4. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác, gương mẫu của cấp ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội… trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Xác định đây vừa là yêu cầu bắt buộc, trách nhiệm, vừa là ý thức tự giác của người đứng đầu, nhằm củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

5. Cấp ủy, tổ chức đảng có chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên, chú trọng việc tự kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới; đề cao trách nhiệm kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp, bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

6. Đánh giá sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến; tổ chức trao giải và phát động giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và sự đồng tình ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, tỉnh Bắc Ninh sẽ thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

 

 

Nguyễn Hữu Quất

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Top