Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 09/02/2018 - 10:02
Chi bộ thôn Ngang Nội phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng
Chi bộ thôn Ngang Nội, xã Hiên Vân (Tiên Du) luôn phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phong trào thi đua lao động, sản xuất trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của nhân dân.

Chi bộ thôn Ngang Nội, xã Hiên Vân hiện có 58 đảng viên. Thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã Hiên Vân giao cho, Chi ủy chi bộ luôn phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết thống nhất; thường xuyên nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Chủ động phát huy vai trò lãnh đạo của chính quyền thôn trong việc khuyến khích, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội... Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Thường xuyên phổ biến, quán triệt và triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ của địa phương đến toàn thể đảng viên. Chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn. Phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trước cấp ủy và toàn chi bộ, thể hiện tính dân chủ, công khai trong công tác tự phê bình và phê bình. Đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm: 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, trong đó trên 30% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Liên tục nhiều năm liền, Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân, Chi bộ tăng cường chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu tuyên truyền, vận động gia đình và bà con trong thôn tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo định hướng phát triển kinh tế nhiều thành phần.

Bên cạnh việc xây dựng và phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa; cấp ủy, chính quyền thôn cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân mở rộng các loại hình sản xuất kinh doanh; vận động người dân tham gia xuất khẩu lao động. Hiện toàn thôn có hơn 100 khẩu tham gia xuất khẩu lao động tại các nước như: Hàn Quốc, Nhật Bản,… Nhờ đó, đời sống và thu nhập của người dân trong thôn ngày càng được nâng lên. Với phương châm “lấy rau bù lúa”, Chi bộ đã chỉ đạo thôn xây dựng, quy hoạch thành vùng chuyên màu với tổng diện tích trên 10ha cho thu nhập gấp từ 3 đến 4 lần so với trồng lúa. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo xét theo tiêu chí đa chiều chỉ còn 16 hộ, chiếm 2,5% tổng số hộ trong thôn... Chi bộ quán triệt và chỉ đạo Ban công tác mặt trận thôn thường xuyên phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ liên gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện tốt công tác văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, vệ sinh môi trường... Trong đó, thôn đã xây dựng và ban hành quy ước về việc thực hiện nếp sống văn hóa mới, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến đông đảo người dân. Phong trào thực hiện nếp sống văn hóa mới trên địa bàn thôn đạt được kết quả tích cực. Các quy định trong việc cưới, việc tang, mừng thọ... được đông đảo người dân trong thôn nghiêm túc thực hiện. Hàng năm, thôn có trên 80% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Trọng Khánh, Bí thư Chi bộ thôn Ngang Nội cho biết: Thành công lớn nhất của Chi bộ thôn Ngang Nội trong những năm qua là đã xây dựng được mối đoàn kết thống nhất, gắn bó trong chi bộ; sự thống nhất giữa chi bộ, chính quyền, các đoàn thể chính trị, xã hội và mỗi người dân. Chi bộ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của nhân dân để đề ra Nghị quyết đúng đắn, hợp lòng dân. Khi thực hiện nhiệm vụ đã huy động được sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó, luôn phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu và của mỗi cán bộ, đảng viên. Chủ động làm tốt công tác vận động, tuyên truyền; luôn thực hiện dân chủ, công khai trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng được niềm tin, sự đoàn kết trong Chi bộ cũng như trong nhân dân, tạo động lực lôi cuốn, thúc đẩy các phong trào.

Xuân Trang, Đài Tiên Du
Top