Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 08/02/2018 - 09:07
Nội dung chính Nghị quyết số 83 của HĐND tỉnh khóa XVIII
Ngày 8-12-2017, tại kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII ban hành Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND về việc Quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Báo Bắc Ninh giới thiệu nội dung chính của Nghị quyết:

1.  Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1-1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định về đối tượng, mức thu, việc nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

1-2. Đối tượng áp dụng:

a) Các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thu lệ phí;

b) Hộ gia đình, cá nhân khi làm thủ tục đăng ký cư trú hoặc cấp chứng minh nhân dân.

2. Mức thu lệ phí, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng cư trú, chứng minh nhân dân:

2-1. Mức thu:

 

 2-2. Các trường hợp miễn thu lệ phí:

a) Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; mẹ Việt Nam Anh hùng, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), người khuyết tật, người có công với cách mạng;

b) Hộ gia đình thuộc diện xóa đói, giảm nghèo;

c) Công dân là trẻ em (dưới 16 tuổi); công dân dưới 18 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa;

d) Điều chỉnh các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, đổi chứng minh nhân dân khi nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính, đổi tên đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;

đ) Đính chính lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố số nhà; xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;

2-3. Các trường hợp không phải nộp lệ phí:

Điều chỉnh các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, đổi chứng minh nhân dân khi có sai sót về thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, trên chứng minh dân dân do lỗi của cơ quan quản lý cư trú, chứng minh nhân dân.

2- 4. Cơ quan thu lệ phí:

a) Cơ quan thu lệ phí đăng ký cư trú: Công an xã, phường, thị trấn; Công an thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn;

b) Cơ quan thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân: Công an các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh.

2-5. Quản lý và sử dụng lệ phí:

a) Số tiền thu lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước;

b) Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán năm theo quy định của pháp luật:

- Nộp 100% lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định. Việc thu, nộp, quản lý, sử dụng chứng từ thu, công khai chế độ thu phí được thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Hàng năm cơ quan thu lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân phải lập dự toán thu lệ phí cùng với dự toán thu, chi ngân sách nhà nước gửi cơ quan tài chính cùng cấp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1- 1-2018; bãi bỏ điểm b, c khoản 1 mục II Phần B (đối với khoản lệ phí) trong Danh mục, nội dung về phí và lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND17 ngày 24-4-2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Thanh Hương (gt)
Top