Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 08/02/2018 - 08:51
Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2018
Ngày 7-2, tại Tỉnh Đoàn, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tổ chức Ký giao ước thi đua năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Hà Sỹ Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Đại diện các đơn vị trong Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh ký giao ước thi đua năm 2018.

 

Đại diện 6 đơn vị trong Khối thi đua gồm: MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn (Trưởng Khối thi đua) đã thông qua quy chế, kế hoạch hoạt động, giao ước thi đua năm 2018, đồng thời đóng góp ý kiến xây dựng vào các văn bản thi đua của Khối.

Các đơn vị thống nhất và ký giao ước thi đua với các nội dung: Chủ động tham mưu, làm tốt công tác xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền các cấp, bảo vệ chế độ XHCN, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng của tỉnh năm 2018; Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận ở các cấp, các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền sâu rộng về vai trò, tác dụng của thi đua trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức thực hiện có hiệu quả và thiết thực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và của cơ quan trong Khối thi đua Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động; tổ chức học tập và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)…

Trần Thư
Top