Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 05/02/2018 - 10:04
Gia Bình đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí nông thôn mới
Hiện nay huyện Gia Bình đã có 10/13 xã đạt chuẩn Quốc gia xây dựng nông thôn mới, 3 xã còn lại đạt 16 tiêu chí trở lên, trong khi đó huyện đã đạt 8/9 tiêu chí nông thôn mới. Trên cơ sở đánh giá tiềm năng và lợi thế, huyện Gia Bình đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2018, huyện đạt chuẩn Quốc gia nông thôn mới.

Trước khi bước vào xây dựng nông thôn mới, Gia Bình đứng trước nhiều khó khăn; cơ sở vật chất hạ tầng cơ sở còn thiếu thốn; kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp; thu nhập bình quân đầu người mới đạt trên 16 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 8%; các thiết chế văn hóa, thể thao còn hạn chế… Xác định thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp ủy Đảng và chính quyền trên địa bàn, huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động với quyết tâm chính trị cao nhất để đạt được mục tiêu đến năm 2018 huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Theo đó ngày 10/3/2011, UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020, ngày 11/3/2011 ban hành Quyết định phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2010-2015, lấy xã Bình Dương làm xã điểm xây dựng nông thôn mới, tiếp đến năm 2016 UBND huyện đã thành lập văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đối với các xã cũng đã thành lập Ban quản lý xây dựng nông thôn mới với tổng số 290 thành viên, trong đó đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban. Để thống nhất chương trình hành động, Huyện ủy đã chỉ đạo Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả xây dựng nông thôn mới, đồng thời kịp thời kiện toàn bộ máy bảo đảm hoạt động đạt hiệu quả cao nhất.

Với phương châm xây dựng nông thôn mới là của nhân dân, do nhân dân và người dân chính là những người được hưởng lợi từ chương trình này, Huyện ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức sinh động và phong phú, lồng ghép xây dựng nông thôn mới với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong xây dựng nông thôn mới Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã có sự vào cuộc tích cực. Với phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, các tổ chức đoàn thể đều đã có những việc làm thiết thực; Hội Phụ nữ có phong trào “5 không 3 sạch”, xây dựng tuyến đường tự quản; Hội Nông dân có phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”; Đoàn Thanh niên có phong trào “Lập thân, lập nghiệp”… Đặc biệt các hội viên, đoàn viên đã tích cực đóng góp công sức, tiền của để xây dựng các công trình hạ tầng cơ sôû, vôùi haøng nghìn ngày công, hàng chục tỷ đồng, hiến hàng nghìn m2 đất để làm các công trình dân sinh, công trình tín ngưỡng tâm linh.

 

 

Trung tâm thị trấn Gia Bình

 

Với mục tiêu phát triển kinh tế là trọng tâm, trong những năm qua huyện Gia Bình đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, một mặt tiếp tục giữ vững phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện cơ giới hóa, chuyển đổi bộ giống đã đưa giá trị sản xuất 1 ha canh tác đạt trên 100 triệu đồng, Gia Bình liên tục là huyện dẫn đầu về năng suất lúa của toàn tỉnh. Kinh tế CN - TTCN, kinh doanh thương mại dịch vụ đã từng bước chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu kinh tế của toàn huyện, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện năm 2017 đạt 4.293 tỷ đồng, tổng giá trị luân chuyển hàng hóa đạt 1.934 tỷ đồng, duy trì tăng trưởng khoảng 10%/năm.

Trong xây dựng nông thôn mới, với phương châm tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau, ưu tiên cho các tiêu chí phục vụ phát triển kinh tế, phục vụ đời sống của nhân dân, huyện Gia Bình đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn. Trong những năm qua trên địa bàn huyện đã nâng cấp, cải tạo trên 100 công trình hạ tầng cơ sở phục vụ cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổng số vốn đầu tư trên hàng trăm tỷ đồng, nhờ đó đến nay 100% tuyến đường giao thông đã được hoặc bê tông hóa, 14/14 xã đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2 về Y tế, 43 trường học đạt chuẩn quốc gia. Ngoài ra huyện đã xây dựng 4 nhà máy nước sạch, 68 điểm tập kết rác thải và đã hoàn thành xây dựng khu xử lý chất thải rắn tập trung. Đáng chú ý là các công trình trọng điểm như đường liên xã Giang Sơn - Song Giang, cầu Bình Than, Quốc lộ 17 và các tuyến đường tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn đã hoàn thành đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

 Đi đôi với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục phát triển, góp phần cải thiện đời sống tinh thần của nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đi vào cuộc sống, việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 20, 191 của Hội đồng nhân dân tỉnh được duy trì thành nền nếp, được nhân dân hưởng ứng tích cực... Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn được quan tâm. Hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ ngày càng phong phú, đa dạng. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng có bước phát triển mới, với gần 40% số dân thường xuyên tham gia luyện tập TDTT. Sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo tiếp tục phát triển về bề rộng và chiều sâu. Hệ thống trường học các cấp được đầu tư xây dựng, chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn ở các bậc học được nâng cao. Công tác chăm sóc, bảo vệ  sức khoẻ cho nhân dân có nhiều chuyển biến, tiến bộ, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên; đội ngũ y, bác sỹ được nâng cao về trình độ chuyên môn. Hiện toàn huyện đã có10/14 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Công tác giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội được quan tâm: Hàng năm đã đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho trên 1.000 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,36%.

Qua rà soát, hiện nay huyện Gia Bình đã đạt 8/9 tiêu chí nông thôn mới, còn tiêu chí thứ 6 là tiêu chí về sản xuất đang được nỗ lực thực hiện với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị. Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 04 về “Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018” nhằm thống nhất ý trí và hành động, đồng thời đề ra quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo thế và lực mới để huyện tiến tới kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Gia Bình vào năm 2019.

Nguyễn Văn Khôi, Đài Gia Bình
Top