Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 02/02/2018 - 09:22
Phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng xây dựng Bắc Ninh ngày càng giàu mạnh
Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử, một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập gắn liền với tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đây là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của dân tộc Việt Nam.

Từ ngày có Đảng lãnh đạo, con thuyền cách mạng của nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: từ cao trào cách mạng 1930 - 1931, 1936 -1939 mà đỉnh cao là cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của phong kiến và chủ nghĩa thực dân, giành chính quyền về tay nhân dân đến chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong công cuộc đổi mới, Đảng đã lãnh đạo đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, kinh tế phát triển, đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên; chính trị ổn định; an ninh - quốc phòng được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được tăng cường, củng cố và nâng cao. Trên quê hương giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, ngày 4-8- 1929, tại núi Hồng Vân (núi Lim, Tiên Du) Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh - Bắc Giang được thành lập, lãnh đạo phong trào cách mạng Bắc Ninh phát triển sang một giai đoạn mới.

Trong cao trào cách mạng 1930- 1931; 1936- 1939, Bắc Ninh đã xây dựng được nhiều cơ sở cách mạng, tiêu biểu như phong trào đấu tranh chống thuế, chống phù thu lạm bổ của nông dân làng Liễu Ngạn, Thuận Thành buộc chính quyền thực dân phong kiến phải nhượng bộ.

Đến cuối năm 1941, Đảng bộ Bắc Ninh đã có 3 chi bộ Liễu Khê, Đình Bảng, Cẩm Giang- Trang Liệt và được Trung ương cho phép thành lập Ban cán sự Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, nhiều địa phương trong tỉnh trở thành An toàn khu của Trung ương Đảng và Xứ uỷ Bắc kỳ; nhân dân Bắc Ninh đã bảo vệ an toàn nhiều lớp huấn luyện, hội nghị của Trung ương và Xứ ủy Bắc Kỳ. Đặc biệt, ngày 12/3/1945, tại Đình Bảng, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng đã ra Chỉ thị: “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, từ đó cao trào kháng Nhật phát triển mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 thắng lợi...

9 năm kháng chiến trường kỳ và anh dũng, nhân dân Bắc Ninh đã đoàn kết đấu tranh phá tan các âm mưu thâm độc của địch, chống xây bốt, lập tề; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bộ đội chủ lực phá tan nhiều  trận càn lớn, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Bắc Ninh đã hưởng ứng tích cực các phong trào và giành nhiều kết quả quan trọng, góp phần cùng cả nước đánh bại 4 chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, làm nên chiến thắng Mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, nhất là sau 20 năm tái lập tỉnh, đến hết năm 2017 nhiều chỉ tiêu kinh tế- xã hội đạt cao, nhiều chỉ tiêu đã vượt kế hoạch Nghị quyết đại hội XIX, góp phần đưa Bắc Ninh phát triển lên một tầm cao mới, như: tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 19,12% đứng thứ 4 toàn quốc; giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu và GRDP bình quân đầu người tiếp tục đứng thứ 2 cả nước; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đứng thứ 2; tỷ lệ kiên cố hoá phòng học đạt 98,5%, trường chuẩn quốc gia đạt 91,4%, tỷ lệ phòng học và trường chuẩn quốc gia đứng thứ nhất, thành phố Bắc Ninh trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh... Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, đến nay số tiêu chí đạt bình quân 18,25 tiêu chí/xã, hết năm 2017, có 73 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện là Tiên Du và thị xã Từ Sơn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các công trình trọng điểm, cấp bách, chỉnh trang đô thị, công trình chào mừng kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh được khởi công, hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng tạo động lực phát triển mới của tỉnh. Chương trình an sinh xã hội được quan tâm, cơ bản hoàn thành hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình có công. Công tác quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị ổn định, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đạt kết quả quan trọng...

Xuân mới Mậu Tuất 2018, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đảng bộ Bắc Ninh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, củng cố quốc phòng an ninh, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tạo động lực phát triển, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

 

Nguyễn Đăng Túc

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

Top