Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 19/01/2018 - 09:49
Các KCN Bắc Ninh: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 27 dự án
Các KCN Bắc Ninh hiện sử dụng gần 285 nghìn lao động, tăng 53,1 nghìn lao động so cuối năm 2016 và đạt 295% so với kế hoạch năm. Trong đó lao động địa phương gần 75 nghìn người (26,3%), lao động nữ là hơn 186,1 nghìn người (65,4%), lao động nước ngoài 4.035 người (1,4%)...

Thu nhập bình quân của người lao động trong các KCN tập trung đạt 6 triệu đồng/tháng.

 

 

Thu nhập bình quân của lao động gián tiếp đạt 6,8 triệu đồng/người/ tháng, lao động trực tiếp là 5,7 triệu đồng/người/ tháng (bình quân chung đạt mức 6 triệu đồng/người/tháng). Trong năm 2017, Ban Quản lý các KCN tỉnh thực hiện đăng ký nội quy lao động cho 93 doanh nghiệp; Tiếp nhận 87 thoả ước lao động tập thể của doanh nghiệp; Cấp mới và cấp lại 3.082 Giấy phép lao động cho người nước ngoài (cấp mới 2.397 giấy phép, cấp lại 685 giấy phép); Xác nhận 70 người nước ngoài đang làm việc trong các KCN không thuộc diện cấp Giấy phép lao động...

Năm 2017, Ban Quản lý các KCN thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 27 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 193,6 triệu USD. Lũy kế đến nay, tại các KCN tập trung Bắc Ninh đã chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của 180 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 698,2 triệu USD.

Tin, ảnh: Thái Uyên
Top