Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 19/01/2018 - 09:44
Ban Chỉ đạo phát triển CNTT tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày 18- 1, Ban Chỉ đạo phát triển CNTT tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh và triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển CNTT tỉnh dự và chủ trì.

Năm 2017 Ban Chỉ đạo ban hành quyết định thành lập Hội đồng nhằm xây dựng, hiệu chỉnh hệ thống các tiêu chí đánh giá mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện đánh giá, đề xuất, dự kiến kết quả xếp hạng đánh giá mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT. Nhìn chung các đơn vị đều có hệ thống máy móc, thiết bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu công việc và nhiệm vụ chuyên môn. Tỉ lệ máy tính/ CBCNV trung bình đạt 98,14%, trong đó các sở, ban, ngành đạt 98,70%; UBND các huyện, thị xã, thành phố đạt 97,58%. Hiện nay, hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng được đầu tư xây dựng kết nối đến 19 đơn vị sở, ban, ngành và 8 huyện, thị xã, thành phố. Hầu hết các đơn vị đều sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh và chú trọng bảo đảm an ninh mạng. 100% đơn vị có cổng/trang thông tin điện tử; tỉ lệ sử dụng thư điện tử đạt 97%.

Trong năm, Hội đồng đưa ra đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT theo các lĩnh vực và các nhóm thuộc các sở, ban, ngành của UBND tỉnh  với các mức tốt, khá, trung bình. Bảng xếp hạng đánh giá được các thành viên nhận xét là xác thực, phản ánh thực trạng phát triển ứng dụng CNTT ở các đơn vị, sở, ban, ngành và địa phương. Bên cạnh những mặt đạt được, Ban chỉ đạo cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, như: Nguồn nhân lực CNTT còn hạn chế, thiếu cán bộ phụ trách CNTT có chuyên môn cao để có thể triển khai, vận hành quản trị các hệ thống thông tin.

Năm 2018, Ban Chỉ đạo phát triển CNTT tỉnh tiếp tục triển khai mở rộng mạng truyền số liệu chuyên dùng tới các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành. Quan tâm và bố trí nguồn vốn cho các dự án liên quan đến đầu tư hạ tầng, trang thiết bị CNTT. Triển khai hệ thống chữ ký số phục vụ công tác quản lý nhà nước. Tăng cường sử dụng các phần mềm bảo đảm an toàn thông tin cho máy chủ, máy trạm. Chú trọng phát triển chất lượng cán bộ chuyên trách CNTT. Tổ chức đào tào, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ chuyên trách CNTT.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường đánh giá cao kết quả phát triển và ứng dụng CNTT trong tỉnh, đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo rà soát lại kế hoạch, dự án đã triển khai sao cho đúng qui trình, không chồng chéo, sớm tiếp quản để khai thác hiệu quả. Các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ CNTT nhằm nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Đức Quý
Top