Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 18/01/2018 - 08:48
Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh triển khai nhiệm vụ 2018
Ngày 17-1, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh họp phiên cuối năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh chủ trì.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường chủ trì hội nghị

 

Năm 2017, Hội đồng trình UBND tỉnh phê duyệt 26 đề tài, dự án (trong đó có 21 đề tài/dự án thực hiện mới, 3 đề tài/ dự án chuyển tiếp và 2 dự án thuộc Chương trình nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025) và 29 nhiệm vụ KH&CN mới; Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN triển khai đúng tiến độ, đúng nội dung; nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện 22 đề tài, dự án đã hoàn thành; chuyển giao 55 quy trình kỹ thuật áp dụng các thành tựu KH&CN mới phục vụ thiết thực trong sản xuất và đời sống…

Năm 2018, Hội đồng KH&CN tỉnh tập trung tham mưu, tư vấn, đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tạo ra các sản phẩm chất lượng, an toàn, có giá trị kinh tế bảo đảm nhu cầu nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thu hút đầu tư vào phát triển kinh tế tri thức; đổi mới cơ chế quản lý xã hội, các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trên cơ sở đánh giá những hạn chế trong hoạt động của Hội đồng và thực tế ứng dụng KH&CN, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường mong rằng, thời gian tới, các thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tích cực tham mưu cho tỉnh những định hướng, chính sách phát triển KH&CN, tạo môi trường thu hút các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của tỉnh như rác thải, nước thải… Đối với 25 đề tài, dự án dự kiến đưa vào danh mục 2018, đề nghị các thành viên hội đồng phân tích, rà soát, lựa chọn cho phù hợp, thiết thực trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

Huyền Thương
Top