Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 17/01/2018 - 09:56
Hiệu quả từ gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương
Tiếp nối thành công trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, hơn một năm qua, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở nhận thức sâu sắc, kiên trì, quyết tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, bước đầu đem lại kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị cũng như việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở bài học kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), việc triển khai học tập, quán triệt đến xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) tiếp tục được Đảng bộ tỉnh chỉ đạo nghiêm túc, đồng bộ. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 6-9-2016 về “Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 04-Q/TU ngày 31-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020” và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của các cấp uỷ Đảng.

Năm 2017, Chỉ thị 05 đi vào chủ đề cụ thể, gắn chặt với Nghị quyết Trung ương 4, đó là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tiến hành thảo luận, đưa nội dung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nhiệm vụ quan trọng trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội cấp mình và gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 6-7-2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” và Quyết định số 265a-QĐ/TU ngày 25-8-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy các cấp”. Bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Ngoài ra, cấp ủy các cấp đã gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

 

Nhiều cách làm hay, điển hình tiến tiến

Từ việc xác định rõ trách nhiệm trong học và làm theo Bác cũng như tổ chức học tập nghiêm túc các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thấy rõ hơn trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc học và làm theo Bác. Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp ý kiến từ điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: “Triển khai thực hiện Chỉ thị 05, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai nghiêm túc, bài bản, kịp thời, đồng bộ, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và được cán bộ, đảng viên hoan nghênh, đồng tỉnh ủng hộ. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt trở thành công việc thường xuyên của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Bước đầu có những cách làm mới, sáng tạo như: Mô hình Bác sỹ doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; thanh thiếu niên, nhi đồng hát Quốc ca trong lễ chào cờ; các cơ sở giáo dục và đào tạo, tổ chức Đoàn, Hội, Đội xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, văn hóa xếp hàng nơi công cộng, thực hiện các quy định về trật tự ATGT, sống nhân ái, vì cộng đồng; phong trào xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Cảnh sát PCCC mưu trí, dũng cảm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân... góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra”.

 Cùng với đó, nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác tiếp tục được duy trì mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như: Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa của nhà trường ở Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh; gắn học tập và làm theo Bác với hưởng ứng các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ của tuổi trẻ ở các cấp bộ Đoàn; giải quyết dứt điểm những bức xúc của nhân dân, trên cơ sở vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần “gần dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân ”, “tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với dân và dân với Đảng” của Đảng bộ phường Ninh Xá (thành phố Bắc Ninh)… Các cơ quan thông tin tuyên truyền của tỉnh cũng phát huy tốt vai trò của mình trong việc nêu các điển hình tiên tiến, gương người tốt-việc tốt trong việc làm theo gương Bác từ đó nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên gần dân, coi mình là công bộc của dân nên nhân dân luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền. Để việc thực hiện Chỉ thị 05 đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành giải pháp quan trọng trong xây dựng Đảng, mỗi cán cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương sáng, đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác. Tin rằng, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh sẽ thực hiện tốt Chỉ thị 05, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh; đưa tỉnh Bắc Ninh phát triển lên tầm cao mới.

Thảo Nguyên
Top