Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 16/01/2018 - 16:12
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày 15-1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo kết quả hoạt động năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
Liên Hiệp Hội phối hợp với Hội Làm vườn tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn về khoa học, kỹ thuật cho nông dân.

 

Năm 2017, Liên hiệp Hội và 14 hội thành viên thực hiện nghiêm túc việc học tập Nghị quyết Trung ương 5,6 khóa XII; phối hợp với Hội Khuyến học, Hội làm vườn tỉnh tổ chức 14 lớp tập huấn Nghiệp vụ công tác khuyến học, kỹ thuật sản xuất VAC công nghệ cao, kỹ thuật chăn nuôi lợn bằng thảo dược cho 2.300 lượt cán bộ; tổ chức kết nạp mới 2 Hội thành viên là Hiệp hội Vận tải ô tô và Hội Cựu giáo chức tỉnh.

Về hoạt động chuyện môn, các hội thành viên tham gia phản biện một số đồ án quy hoạch và giám định xã hội; đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, y tế, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo. Nhiều hoạt động, mô hình ứng dụng khoa học công nghệ; các dự án, đề tài khoa học mới được áp dụng vào sản xuất, đem lại hiệu quả thiết thực. Liên hiệp Hội ngày càng thu hút và được đông đảo đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh tham gia.

Trong năm 2018, Liên hiệp hội và các Hội thành viên tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội và phát triển Hội thành viên; phát huy kết quả các hoạt động tư vấn phản biện về chính sách, pháp luật, các chương trình, đề án, đồ án,…; tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Phổ biến kiến thức giai đoạn 2015-2020” theo Quyết định số 3598/QĐ-UBND; tăng cường công tác phổ biến kiến thức KH&KT đến cộng đồng; tuyển sinh và ký hợp đồng các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tổ chức các Hội thảo, tập huấn, triển khai kế hoạch tuyên truyền phổ biến kiến thức giáo dục pháp luật, hoạt động khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục; duy trì, cải tiến và nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử, Bản tin Khoa học và Kỹ thuật.

Huyền Thương – Khánh Linh
Top