Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 10/01/2018 - 09:04
Những chuyển biến sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11
Công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp xác định vừa là mục tiêu, vừa là tiền đề, động lực để phụ nữ phát triển.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” của các tổ chức trong hệ thống chính trị, đặc biệt là Hội LHPN các cấp đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Cùng với việc triển khai quán triệt, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở triển khai các giải pháp cụ thể thực hiện Luật Bình đẳng giới như: Tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ tham gia vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, những vấn đề liên quan đến phụ nữ ở địa phương, đơn vị, nhất là các chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn, hướng dẫn, ứng dụng những thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, phòng, chống bạo lực gia đình, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới...; chỉ đạo quy hoạch dự nguồn, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ nữ giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị, đặc biệt là phục vụ Đại hội Đảng bộ và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp trong từng nhiệm kỳ...

Phát huy vai trò nòng cốt, Hội LHPN các cấp tập trung phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phụ nữ và trẻ em theo phương châm “Đối tượng nào, nội dung ấy”. Hội chủ động ký kết chương trình phối hợp công tác với UBND tỉnh, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị vào tình hình thực tiễn, tạo điều kiện cho phụ nữ được tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020. Hội tổ chức cho hội viên, phụ nữ tham gia đóng góp vào các dự thảo luật và thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện các Luật liên quan đến phụ nữ như: Luật Hôn nhân-Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của phụ nữ... Do đó, các chính sách liên quan đến phụ nữ đều được quan tâm chỉ đạo và thực hiện, các vấn đề về quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ trong lao động, việc làm, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, bảo hiểm xã hội, chăm sóc sức khỏe ngày càng được đảm bảo tốt hơn.

Công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ nữ luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, đề bạt đối với cán bộ nữ. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ngày càng cao. Tính riêng từ năm 2012 đến 6 tháng đầu năm 2017 về đào tạo trình độ chuyên môn: các sở, ngành tỉnh đã cử 30 cán bộ nữ đào tạo trình độ tiến sỹ; 203 cán bộ nữ đào tạo trình độ thạc sỹ, trình độ đại học và tương đương là 401 đồng chí; cấp huyện có 147, cấp xã có 672 cán bộ nữ đào tạo trình độ đại học và tương đương. 100% cán bộ Hội LHPN chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ, các kiến thức và kỹ năng cần thiết phục vụ nhiệm vụ công tác Hội.

Toàn tỉnh hiện có 16/42 sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, HĐND, UBND nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước. Nhiều cán bộ nữ được tín nhiệm giao giữ trọng trách quan trọng trên cương vị lãnh đạo, quản lý và qua thực tiễn công tác đã thể hiện được năng lực trong điều hành, quản lý, xây dựng và tập hợp quần chúng; ngày càng phát huy và khẳng định vai trò trong các cơ quan lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Hội LHPN tỉnh đã chú trọng quan tâm tạo nguồn cán bộ, nhất là cán bộ trẻ có triển vọng để đào tạo bồi dưỡng và đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo. Đến nay, 100% cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, cơ sở đạt chuẩn chức danh theo quy định. Với các hoạt động trên, công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội đã đạt được kết quả rõ nét. Kết quả xếp loại năm 2017: 11/11 đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố tương đương đạt vững mạnh; 126/126 cơ sở đạt vững mạnh.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị, xã hội, gia đình và bản thân người phụ nữ. Kết quả của các hoạt động trên thể hiện rõ hơn sự bình đẳng của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Thu Huyền
Top