Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 09/01/2018 - 16:25
Thanh tra Tiên Du nâng cao chất lượng nghiệp vụ và thực hiện các Quyết định, kết luận sau thanh, kiểm tra
Thanh tra là hoạt động nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục, phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Bám sát nhiệm vụ chính trị, năm 2017, Thanh tra huyện Tiên Du chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch tập trung, giải quyết những vụ việc phức tạp kéo dài, góp phần tạo sự ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra đến các đơn vị thuộc đối tượng thanh tra; hoàn thành các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội theo kế hoạch tại xã Tri Phương, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS xã Đại Đồng. Đến nay, đã thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện số tiền 204,397 triệu đồng. Đơn vị cũng đang dự thảo kết luận thanh tra tại xã Liên Bão.

Thực hiện các Quyết định (QĐ), Kết luận (KL) sau thanh tra, kiểm tra, trong năm 2017, tổng số các QĐ, KL còn phải thực hiện là 24 trong đó của tỉnh 6, huyện 18. Có 14 QĐ, KL năm trước chuyển sang; 10 QĐ, KL phát sinh. Kết quả, có QĐ, KL đã thực hiện xong (4 QĐ, KL cũ; 5 QĐ, KL mới phát sinh). Thực hiện xong một số nội dung của 11 quyết định, kết luận đã có hiệu lực thi hành. Đến nay tổng số Quyết định, kết luận còn phải thực hiện là 15 trong đó 6 QĐ, KL của tỉnh, 9 QĐ,KL của huyện.

Hoạt động tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đơn vị tiếp dân định kỳ tổng số 713 lượt công dân đến kiến nghị và phản ánh 217 vụ việc (theo lĩnh vực: đất đai 135; chính sách xã hội 1; nội dung khác 81), tăng 44 vụ việc, 361 công dân so cùng kỳ năm ngoái. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định. Thanh tra huyện Tiên Du đã tiếp nhận tổng số 256 đơn (KN 10, TC 8, đề nghị kiến nghị 238). Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện 163 đơn; chuyển cấp xã, thị trấn giải quyết theo thẩm quyền 93 đơn. Kết quả giải quyết tại các phòng ban và UBND các xã đều đạt tỷ lệ cao từ 85% trở lên.

Công tác phòng chống tham nhũng, triển khai việc kê khai tài sản thu nhập năm 2016 theo Thông tư 08/TT-TTCP và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh tới 96 cơ quan, đơn vị có đối tượng thuộc diện phải kê khai. Tổng số người đã kê khai là 461. Các bước kê khai được thực hiện đúng theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra của huyện Tiên Du còn tồn tại một số hạn chế như việc kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật qua thanh tra còn chưa nhiều; kết quả xử lý sau thanh tra tỷ lệ đạt được chưa cao; công tác giải quyết đơn ở một số đơn vị còn chưa đúng thời hạn. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, thời gian tới cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện pháp luật về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra sau thanh tra. Trong đó cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý Nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật. Cần xác định việc tổ chức thực hiện pháp luật về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra cũng là một nội dung quan trọng trong việc chỉ đạo điều hành cuộc thanh tra. Nếu cuộc thanh tra chỉ dừng ở mức độ phát hiện và kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra thì hiệu quả thanh tra đạt được rất hạn chế. Để kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra đi vào cuộc sống thì việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra phải được quan tâm đúng mức. Việc xử lý sau thanh tra cần khách quan, công bằng, đúng người, đúng việc, tương xứng với những hành vi vi phạm pháp luật của tập thể, cá nhân.  

N.D
Top