Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 08/01/2018 - 09:03
Kiểm tra dấu hiệu vi phạm, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng
Kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của Đảng. Do tăng cường nắm bắt thông tin, triển khai chặt chẽ, đồng bộ các biện pháp nên kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm trên địa bàn thành phố Bắc Ninh trong thời gian qua đạt khá tích cực, qua đó giáo dục, ngăn chặn, xử lý kịp thời sai phạm, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Cần, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Bắc Ninh cho biết: Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy chủ động xây dựng kế hoạch, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, phân công cán bộ theo dõi, nắm địa bàn, lĩnh vực phụ trách đồng thời khai thác từ các nguồn thông tin để phát hiện dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Dấu hiệu vi phạm chủ yếu được tập trung qua kết quả kiểm tra của cấp ủy theo Điều 30, Điều lệ Đảng. Bên cạnh đó, UBKT Thành ủy nắm bắt thông tin qua các đợt tiếp xúc cử tri, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo… Trên cơ sở đó, UBKT phân tích, lựa chọn khảo sát những nơi có vấn đề, sau đó thống nhất trực tiếp kiểm tra hay giao cho UBKT Đảng ủy cơ sở thực hiện. Thông qua kiểm tra, các cấp ủy, UBKT của thành phố phát hiện đảng viên vi phạm, chủ yếu trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ những điều đảng viên không được làm. Cùng đó là những vi phạm trong lĩnh vực nhạy cảm như: Quản lý đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội… Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, việc xử lý sai phạm cũng được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng người, đúng việc, vừa có tính giáo dục, phòng ngừa, răn đe, vừa giữ vững kỷ luật Đảng.

Đơn cử, qua phản ánh của nhân dân, UBKT Đảng ủy xã Nam Sơn kiểm tra, phát hiện vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Thế Khu, cán bộ Thương binh-xã hội xã Nam Sơn về việc chi trả tiền nghỉ dưỡng cho các đối tượng chính sách từ năm 2007 đến tháng 8-2016. Từ kết quả kiểm tra, Đảng ủy quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Khu.

UBKT Đảng ủy phường Đại Phúc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Văn Tự, Chi ủy viên, Trưởng khu phố 1 trong công tác quản lý, thu chi tài chính, đoàn kết nội bộ, chức trách nhiệm vụ được giao… Qua kiểm tra, kết luận đồng chí Nguyễn Văn Tự có vi phạm, Đảng ủy phường Đại Phúc đã thi hành kỷ luật với hình thức cách chức Chi ủy viên. Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đại Phúc cho biết: Kết quả kiểm tra, kỷ luật của Đảng ủy nhận được sự đồng tình, ủng hộ trong đảng bộ. Qua đây góp phần giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn phát sinh sai phạm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Năm 2017, từ công tác kiểm tra, UBKT các cấp của thành phố đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp xử lý, thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng với hình thức khiển trách và 38 đảng viên. Trong đó: 31 đồng chí khiển trách, 5 đồng chí cảnh cáo, 2 cách chức.  Hầu hết các trường hợp vi phạm không có khiếu nại về hình thức, biện pháp xử lý. Theo đánh giá của UBKT Thành ủy, công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm được UBKT các cấp chú trọng ngay từ đầu nhiệm kỳ. Chất lượng kiểm tra được nâng lên, bảo đảm đúng quy định. Nội dung kết luận các cuộc kiểm tra công minh, chính xác, kịp thời, chỉ rõ được khuyết điểm để tổ chức đảng, đảng viên khắc phục.

Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước không nghiêm. Bên cạnh kết quả đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm của ủy ban kiểm tra các cấp thành phố Bắc Ninh vẫn còn những khó khăn, hạn chế.

 Theo đồng chí Nguyễn Trọng Cần, để khắc phục những khó khăn, hạn chế, trong thời gian tới, UBKT các cấp của thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngại va chạm trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực tham mưu quán triệt, cụ thể hóa, triển khai kịp thời các quy định của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác kiểm tra, giám sát; tập trung triển khai thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữa UBKT với các tổ chức đảng, cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Xuân Bình
Top