Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 08/01/2018 - 08:58
Thành phố Bắc Ninh quản lý ngân sách Nhà nước chặt chẽ, hiệu quả
Năm 2017, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của thành phố Bắc Ninh ước đạt hơn 1.956,3 tỷ đồng, tăng 83% so dự toán, tăng 60 % so cùng kỳ; tổng chi ngân sách ước thực hiện hơn 1.693,5 tỷ đồng, tăng 66% so dự toán. Thành phố hoàn thành và hoàn thành vượt mức cao so dự toán thu, chi ngân sách tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển.

Năm nay mặc dù nền kinh tế vẫn tiếp tục đối phó với nhiều khó khăn, thách thức nhưng tổng thu ngân sách thành phố vẫn đạt mức tăng trưởng cao. Đặc biệt, những chỉ tiêu thu đòi hỏi sự điều hành ngân sách hiệu quả và nỗ lực của các ngành liên quan, nhất là ngành Thuế đều hoàn thành vượt mức cao so với dự toán như: Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh ước thực hiện 296,8 tỷ đồng, tăng 32%; thu tiền sử dụng đất ước thực hiện 800 tỷ đồng, tăng 142%...  Kết quả này là do thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo điều kiện khuyến khích cho tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ với NSNN. Cùng với đó, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, huy động các cấp, các ngành vào cuộc cùng ngành chuyên môn đôn đốc thu hồi nợ đọng; đối thoại với người nộp thuế để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; tuyên dương những người nộp thuế tiêu biểu; tạo điều kiện để người nộp thuế được hưởng đầy đủ các ưu đãi của tỉnh, của Trung ương... Đặc biệt, công tác hoàn thuế giá trị gia tăng được ngành Thuế thực hiện đầy đủ, thời gian làm thủ tục rút ngắn so với quy định đã hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp về vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Nhờ vậy, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ nhằm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận cũng như có thêm điều kiện tăng số thuế nộp ngân sách. Điển hình như Công ty TNHH Long Phương (CCN Hạp Lĩnh), Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đại Thuỷ (phường Khắc Niệm)... 

 

 

Công ty TNHH Long Phương-doanh nghiệp chấp hành nghiêm nghĩa vụ thuế.

 

Công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa khối ngành tài chính cũng được thành phố quan tâm chú trọng. Chi cục Thuế triển khai đồng bộ các chương trình cải cách, hiện đại hóa nhằm giảm số giờ kê khai, nộp thuế cho người nộp thuế và nâng cao năng lực quản lý thuế đáp ứng yêu cầu của phương thức quản lý thuế hiện đại. Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh các ứng dụng hiện đại trong thực hiện ủy nhiệm thu NSNN cho các ngân hàng trên địa bàn nhằm hỗ trợ người nộp thuế thuận lợi, bảo đảm số thuế nộp ngân sách được tổng hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời… góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cả năm.

Công tác chi NSNN được  thành phố chỉ đạo, điều hành theo hướng bám sát dự toán, tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách. Các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động sắp xếp, bố trí lại các khoản chi để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong khuôn khổ dự toán giao. Hết năm 2017, tổng chi ngân sách thành phố Bắc Ninh ước thực hiện hơn 1.693,5 tỷ đồng, tăng 66% so dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển chiếm hơn 59,8% tăng 160%; chi thường xuyên chiếm hơn 40% tăng 10%... Các khoản chi ngân sách đều bảo đảm kịp thời và theo đúng quy định.

Nhìn tổng thể, công tác thu NSNN của thành phố năm 2017 đã hoàn thành vượt dự toán ở mức cao, từ đó tác động tích cực đến việc điều hành ngân sách của thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018 thành phố Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo các ngành và các địa phương trên địa bàn khai thác hiệu quả nguồn thu ngân sách; nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo, đánh giá nguồn thu, chủ động kiểm tra rà soát số đối tượng nộp thuế… phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN mà tỉnh và HĐND thành phố giao. Quản lý việc chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả chống lãng phí, phù hợp với dự toán.

Quang Minh
Top