Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 29/12/2017 - 14:35
Quế Võ thu ngân sách nhà nước vượt dự toán 104,2 tỷ đồng
Năm 2017, huyện Quế Võ thu ngân sách Nhà nước hơn 387,3 tỷ đồng, vượt thu so với dự toán tỉnh giao104,2 tỷ đồng.

Trong đó các khoản thu nội địa thường xuyên hơn 379,2 tỷ đồng. Một số khoản thu vượt dự toán như: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 219,2 tỷ đồng, vượt 12,4 % dự toán và tăng 24% so với năm 2016; thuế thu nhập cá nhân hơn 61,1 tỷ đồng, đạt 679,6% dự toán giao; thu tiền thuê đất đạt 844,4 % dự toán giao, tăng 5,5% so với năm 2016….

Đạt được kết quả trên là do huyện kịp thời xử lý tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ngoài quốc doanh phát triển sản xuất tăng thu ngân sách. Đồng thời Chi cục Thuế đã thực hiện tốt việc đôn đốc cơ bản hết số nợ thu tiền thuê đất các dự án của năm 2016. Thực hiện xử lý ghi thu- ghi chi kịp thời các dự án dân cư dịch vụ.

Hà Linh
Top